Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 har bestämts till den 14 oktober 2020

Som tidigare meddelats har Cereno Scientific AB (“Cereno” eller “Bolaget”) genomfört en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 med en emissionslikvid om cirka 60 MSEK (den ”Riktade Emissionen”). Utöver den Riktade Emissionen genomförde Bolaget samtidigt ytterligare emissioner av teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 vilka tilldelas (i) Bolagets befintliga aktieägare som kompensation för utspädningen till följd av den Riktade Emissionen samt (ii) Formue Nord Fokus A/S i egenskap av långivare. Bolaget meddelar härmed att första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO1 respektive TO2 har bestämts till den 14 oktober 2020.

Ytterligare villkor för teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 samt vidare information om den Riktade Emissionen, lånefinansieringen och tilldelningen av teckningsoptioner till befintliga ägare framgår av Bolagets pressmeddelande av den 30 september 2020.

Teckningsoptionerna av serie TO1 respektive TO2 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market. Första dag för handel är bestämd till den 14 oktober 2020.

Instrumenten handlas med följande kortnamn och koder:

CRNO TO1 B, ISIN SE0014965687, FISN CERENOSCIE/OPT RTS 20210929 och CFI RSSXXR. 

CRNO TO2 B, ISIN SE0014965695, FISN CERENOSCIE/OPT RTS 20220928 och CFI RSSXXR.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB har agerat sole bookrunner och finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå har agerat legal rådgivare i samband med den aktuella kapitalanskaffningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Brodén, CFO

E-mail: info@cerenoscientific.com

Telefonnummer: +46 768 66 77 87

www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientifc AB
 

Cereno Scientific är ett ledande biotechbolag inom kardiovaskulär epigenetisk modifiering. Den längframskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombosindikationer. CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevanta för PAH. CS1s epigenetiska mekanism uttrycks genom histondeacetylas (HDAC) hämning, ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. Ett kliniskt fas II-studieprogram för CS1 i PAH planeras att starta under första halvåret 2021 under den av US FDA beviljade särläkemedelsstatusen (ODD). Dessutom har Cereno ett prekliniskt utvecklingsprogram av HDAC-hämmare som är inriktat mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige och har kontor i Kendal Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på den Svenska Spotlight Stock market (CRNO B). Mer information på www.cerenoscientific.com.