Första gröna obligationen i världen som anpassas till europeisk standard för gröna obligationer

Handelsbanken agerade grön rådgivare åt det svenska fastighetsbolaget Diös och skapade i samband med detta världens första finansieringsstruktur som inordnar sig under den föreslagna förordningen ”europeisk standard för gröna obligationer”. De första gröna obligationerna om 500 miljoner kronor emitterades torsdagen den 11 november 2021 och intresset från investerare var mycket stort.

“Vi siktar inte bara på efterlevnad mot den föreslagna standarden, vårt mål är efterlevnad av den framtida gällande lagstiftningen genom nya mekanismer i både erbjudandet och prospektet för att möjliggöra en framtida ackreditering som europeisk grön obligation”, säger Tobias Lindbergh, ansvarig för hållbar finansiering vid Handelsbanken Debt Capital Markets.

Sedan lanseringen för över tio år sedan har den gröna obligationsmarknaden vuxit snabbt. Enligt Climate Bonds Initiative – en icke-statlig miljöorganisation – har gröna obligationer om cirka 390 miljarder dollar emitterats globalt under 2021, och närmare 1,5 biljoner dollar totalt sett. Marknaden har varit oreglerad och har huvudsakligen byggt på en frivillig tillämpning av de riktlinjer som fastställts enligt principerna för gröna obligationer, Green Bond Principles, GBP, och Climate Bonds Standard. Detta är på väg att förändras inom EU till följd av det fokus som råder i Bryssel på att skapa ett hållbart finansiellt ekosystem, och genom EU-kommissionens lansering i juli av förslaget till förordning gällande en gemensam europeisk standard för gröna obligationer.

Den föreslagna standarden syftar till att minska så kallad gröntvätt, greenwashing, genom att kräva att emittenterna säkerställer att de aktiviteter som finansieras via gröna obligationer stämmer överens med EU-taxonomin. Ambitionen är även att anpassa sig till och öka trovärdigheten på marknaden genom att introducera en ackrediteringsprocess för externa granskare, och genom att göra granskningar före och efter emissioner obligatoriska. Vidare innehåller standarden upplysningskrav för emittenter, en ny struktur som går under namnet ’Factsheet’ samt strängare krav på såväl löpande rapportering som på externa granskare.

“För att erhålla status som europeisk grön obligation måste både standarden och ackrediteringsmekanismen vara antagna och gällande, men det är möjligt att anpassa strukturen och prospektet redan idag och genom en framtida ackreditering som europeisk grön obligation uppnå sådan status”, säger Tobias Lindbergh.

Ett antal obligationsemittenter i Europa har redan försökt säkerställa att deras kriterier för tillgångar inom ramverken för gröna obligationer stämmer överens med EU-taxonomin. Detta erbjudande tros dock vara första gången en emittent har använt den föreslagna europeiska standarden för gröna obligationer, vilket förutom att säkerställa taxonomiefterlevnad även innebär genomgripande förändringar av både upplägg och villkor för erbjudandet.

“Vi har under en lång period arbetat och skaffat oss kunskap kring regelverken, och det föll sig naturligt att uppdatera vårt gröna finansieringsramverk i linje med de nya kraven. Att vi är först ut är givetvis en fjäder i hatten men finansieringsramverket handlar om vårt eget arbete om att ligga i framkant av utvecklingen samt vårt ansvar att bedriva en långsiktigt hållbar affärsverksamhet”, säger Johanna Olofsson, Hållbarhetschef Diös.

Den regulatoriska övergången är mycket bredare än EU-taxonomin och europeisk standard för gröna obligationer. Företagens uppgiftsskyldighet kommer att förändras genom Direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), och investerare har redan på ett liknande sätt påverkats av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Att investera i europeiska gröna obligationer under de nya reglerna kommer sannolikt att innebära vissa fördelar för investerare.

“Om ett år, om en investerare tillfrågas om de föredrar en europeisk grön obligation, en grön obligation eller en vanlig obligation, tror jag att europeiska gröna obligationer blir förstahandsvalet. När obligatoriska rapporteringskrav avseende taxonomiefterlevnad påbörjas kommer marknadens tillväxt att accelerera”, berättade Tobias Lindbergh för Bloomberg News.

Ytterligare information lämnas av:
Handelsbankens pressavdelning, press@handelsbanken.se, 08 701 80 18