Första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO4 samt information om period för utnyttjande av teckningsoptioner i serie TO4

Första dag för handel av TO4 på Spotlight Stock Market är den 12 september 2018.

Avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO4 2018/2023 som Parans Solar Lightning AB (publ) (“Parans”) delade ut till sina aktieägare för att minska utspädningen i den tredje tranchen i den finansieringslösning som Parans offentliggjorde den 21 november 2017 var den 3 september 2018. En (1) teckningsoption av serie TO4 tilldelades för fyrtiotvå (42) aktier som innehas per avstämningsdagen. Innhavare av aktier den 30 augusti 2018 har fått teckningsoptioner av serie TO4 tilldelat sig.

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO4 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 3,60 kronor under nedanstående perioder.

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 till ett sammanlagt värde om 50 000 kronor eller mer kan ske från och med dagen för registrering av beslutet att emittera teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den dag som infaller fem (5) år efter dagen för registrering hos Bolagsverket. Emissionen av teckningsoptionerna av serie TO4 registrerades hos Bolagsverket tisdagen den 23 augusti 2018.

Utnyttjande av teckningsoptioner som understiger sammanlagt 50 000 kronor kan ske vid fem tillfällen under den tvåveckorsperiod som föregår dagen för 12, 24, 36, 48 respektive 60 månader efter den 23 augusti 2018, dagen för registrering. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 kommer att vara möjligt under nedanstående perioder:

       Fredagen den 9 augusti 2019 till och med fredagen den 23 augusti 2019

       Söndagen den 9 augusti 2020 till och med söndagen den 23 augusti 2020

       Måndagen den 9 augusti 2021 till och med måndagen den 23 augusti 2021

       Tisdagen den 9 augusti 2022 till och med tisdagen den 23 augusti 2022

       Onsdagen den 9 augusti 2023 till och med onsdagen den 23 augusti 2023

Teckningsoptioner av serie TO4 har ISIN-kod  SE0011642354. 

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.