Förtydligande gällande kommunicerat omsättningsmål i OptiMobile ABs memorandum för pågående företrädesemission

I bolagets memorandum anges på sida 21 att bolagets omsättningsmål för 2020 uppgår till 80 mnkr. Bolaget önskar härmed förtydliga att detta omsättningsmål fastställdes och kommunicerades inför bolagets notering på Spotlight Stock Market under 2018 och utgör således ingen ny information, utan var gällande vid tiden för upprättandet av anslutningsmemorandumet inför notering. På samma sida i memorandumet anges styrelsens reviderade målsättning att under 2020 ”uppnå en väsentlig ökad omsättning i förhållande till tidigare år. Spridningen av coronaviruset har dock haft en negativ påverkan på företagets verksamhet. På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors och företags beteende går det i dagsläget inte att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten eller bolagets finansiella resultat.”

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:

Gösta Bergman, styrelseordförande

Telefon: +46 70-850 03 25

E-post: gosta.bergman@bergmanlaw.se

www.optimobile.se

Fler artiklar om OptiMobile AB (publ)