GRANGEX kompensationsemission efter aktiesammanläggningen genomförd

Styrelsen i Grängesberg Exploration Holding AB (publ) (”GRANGEX”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2022 och i enlighet med det förslag som presenterats av styrelsen inför årsstämman om garants ersättning i form av nyemitterade aktier till följd av den sammanläggning av aktier som genomfördes och som pressmeddelandes och offentliggjordes av GRANGEX den 25 maj 2022, beslutat och genomfört en riktad emission till Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB (”Garanten”).

Emissionen omfattar 4 018 aktier och teckningskursen i kompensationsemissionen utgjordes av aktiens kvotvärde, ca 5,00 kronor per aktie. Emissionslikviden uppgick till totalt  20 090,01 SEK. Aktiekapitalet ökar därmed från 43 454 216,82 SEK till 43 474 306,82 SEK och antalet aktier ökar från 8 690 843 till 8 694 861 vilket innebär en utspädning med ungefär 0,05 %. Emissionen registrerades den 5 augusti 2022.

Genom emissionen kompenseras Garanten för de aktier som denne tillhandahållit övriga aktieägare i GRANGEX i samband med aktiesammanläggningen. När Garanten erhållit aktierna är sista steget i sammanläggningen av Bolagets aktier slutförd.

Kontaktperson

Christer Lindqvist, VD, tel. +46 70 591 04 83

Om Grängesberg Exploration Holding AB (publ), GRANGEX

Grängesberg Exploration Holding AB (publ) är en koncern som utreder förutsättningarna för hållbar utvinning av identifierade mineralprojekt. Bolagets affärsidé är att, i första hand prospektera och utveckla hållbara och högkvalitativa apatit- och järnmalmsförekomster och bli en hållbar råvaruleverantör till europeisk industri i den pågående klimatomställningen. GRANGEX avser att Dannemoragruvan vid driftstart blir den första koldioxidfria järnmalmsgruvan, samt att projektet GRANGEX Apatit i Grängesberg ska bli den första fossilfria producenten av apatit.
Bolagets aktie (GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME.
ISIN-kod: SE0007789417 from 2022-05-22 SE0018014243
FISN-kod: GRANGESBER/SH
Instrument-ID: 9XX
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 549300MZ7HL7X6AXMC13.

grangesbergexploration.se