#20-106 Företrädesemission i Grängesberg Exploration Holding AB

Styrelsen i Grängesberg Exploration Holding AB (nedan ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 5 november 2020, beslutat att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (nedan ”units”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 18 december 2020. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 21 december 2020. Avstämningsdag är den 22 december 2020.

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje (1) på avstämningsdagen innehavd aktie. Niohundra (900) uniträtter berättigar till teckning av fem (5) units, var och en bestående av hundra (100) nya aktier, femtio (50) teckningsoptioner av serie TO3 samt femtio (50) teckningsoptioner serie TO4. Teckningskursen är 4,00 SEK per unit, motsvarande 0,04 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 28 december 2020 till och med den 15 januari 2021. Handel med uniträtter (nedan ”UR”) äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 28 december 2020 till och med den 13 januari 2021. Handel med betalda tecknade units (nedan ”BTU”) äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 28 december 2020 intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 18 december 2020.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

En teckningsoption av serie TO3 berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,05 SEK per aktie under perioden 3-31 maj 2021 eller till en teckningskurs om 0,054 SEK per aktie under perioden 1-30 september 2021.

En teckningsoption av serie TO4 berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,066 SEK per aktie under perioden 1-30 september 2021 eller till en teckningskurs om 0,072 SEK per aktie under perioden 3-31 januari 2021.

För fullständig information om teckningsoptionerna hänvisas till Bolagets prospekt.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Grängesberg Exploration Holding UR

Kortnamn: GRANGX UR

ISIN-kod: SE0015346291

FISN-kod: GRANGESBER/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSIXXR

Första dag för handel: 2020-12-28

Sista dag för handel: 2021-01-13

Instrument-ID: 7ENA

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 1879601687

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: Grängesberg Exploration Holding BTU

Kortnamn: GRANGX BTU

ISIN-kod: SE0015346309

FISN-kod: GRANGESBER/UT 100 AK + 100 TO

CFI-kod: MCMUXR

Första dag för handel: 2020-12-28

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 7ENB

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.