Hoi Publishings förvärv av Historia Group ApS senareläggs

Hoi Publishing har överenskommit med säljarna av Historia Group ApS att senarelägga genomförandet av affären och skjuta fram tillträdet till första kvartalet 2024. Därmed kommer även den planerade riktade emissionen för att reglera köpeskillingen senareläggas i samma utsträckning och bli föremål för en ny bolagsstämma när detta blir aktuellt.

Senareläggning av tillträdet motiveras av att det finns personalrelaterade frågor som samtliga parter hade förväntat sig skulle ha varit lösta i tid för det planerade tillträdet den 1 november 2023, men som det nu åligger säljarna att lösa innan tillträde kan ske. Någon transition in i Hoi-koncernen av verksamheten och onboarding för personalen i Historia kommer inte vara möjlig att påbörja utan att grundförutsättningarna är klarlagda och motsvarar vad som tidigare har diskuterats mellan Hoi och säljarna. Parallellt med detta förberedande arbete kommer säljarna se över fler möjligheter till intäkter i verksamheten i Historia efter tillträdet, vilket kommer stärka resultatet av förvärvet ytterligare om och när detta kan säkerställas.

”Vi beklagar att denna senareläggning av tillträdet är nödvändig, men har fullt förtroende för att säljarna i dialog med oss kommer att kunna lösa utestående frågor. Den långa planen och målsättningarna för den danska verksamheten 2024 ligger fast”, säger Lars Rambe, VD Hoi Publishing.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Denna information är sådan information som Hoi Publishing är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2023 klockan 19:00 CEST.

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.