I-Tech AB (publ) delårsrapport Q3 2018

Mölndal, 24 oktober 2018 – I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018.

Sammanfattning av perioden

”Bibehållen hög efterfrågan tillsammans med planenlig implementation av en ny produktionsprocess”

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4 993 (5 569) TSEK vilket motsvarar en omsättningsminskning med -10 (111) %. Rörelseresultatet uppgick till -4 899 (-1 674) TSEK.
  • Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 18 077 (10 693) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 69 (14) %. Rörelseresultatet uppgick till -10 743 (-5 387) TSEK.

  Juli till september 2018

  • Första nio månaderna visar att tillväxt-trenden är i linje med förväntningarna för helåret.
  • Tredje kvartalets försäljning begränsades delvis av en stor omställning i befintlig produktion till en mer integrerad, effektiv och robust tillverkning.
  • I-Tech har ur ett operativt perspektiv fullbordat integrationen av förvärvade tillgångar från Cambrex och agerar nu på egen hand genom hela leverantörsledet.
  • Bolaget har påbörjat samarbete med en europeisk tillverkare av aktiva substanser som ett led i att skapa en bredare leverantörsbas.
  • Bolagets tidigare största ägare Vicore Pharma Holding beslutade på en extra bolagsstämma den 13 augusti att dela ut merparten av sitt innehav i I-Tech till sina aktieägare. Genom lock-up får ingen handel med dessa aktier ske innan den 28 maj 2019. Transaktionen innebar att I-Tech erhöll drygt ca 1 500 nya ägare.

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK  2018      
jul-sep 
2017          
jul-sep
 
2018        
jan-sep
 
2017          
jan-sep
 
2017        
jan-dec
 
Nettoomsättning  4 993  5 569  18 077  10 693  17 849 
Rörelseresultat  -4 899  -1 674  -10 743  -5 387  -7 448 
Resultat efter skatt  -5 108  -1 981  -10 743  -6 250  -8 418 
Rörelsens kassaflöde  -2 068  652  -11 181  -4 012  -6 238 
Eget kapital vid periodens slut  105 761  28 633  105 761  28 633  36 955 
Likvida medel vid periodens slut  48 102  11 006  48 102  11 006  20 535 

VD ord

Tredje kvartalet har kännetecknats av en fortsatt stark efterfrågan av vår produkt Selektope®, samtidigt som en omställning i produktion initierats för att nå bolagets långsiktiga mål. Syftet med utvecklingsarbetet är att implementera en ny, patenterad (patent pending) och effektivare produktionsprocess framförallt för att möjliggöra en lägre produktionskostnad. Implementationen sker samtidigt som leveranser från den tidigare kommunicerade produktionsordern startar under fjärde kvartalet. För årets första nio månader ligger utvecklingen av affären i linje med förväntningarna och med en bekräftad tillväxt relativt föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 5,0 (5,6) miljoner kronor under kvartalet och 18,1 (10,7) miljoner kronor för första nio månaderna vilket motsvarar en förändring om -10% respektive 69%. 

Det är fortsatt högt tryck på den koreanska marknaden som kännetecknas av att vara den näst största marknaden i världen för nybyggnation av fartyg. Korea har ca 30% av nybyggnationsmarknaden och har sitt fokus på större och mer avancerade fartygstyper. Under 2018 har varvsnäringen bevittnat ett tilltagande problem med påväxt och man har på många håll haft svårt att hålla skroven rena under byggnationstiden (outfitting) inför leverans. I skenet av det, är det glädjande att Selektope och relaterade färgprodukter blir allt mer efterfrågade i en marknad som börjar se ljuset efter många års utmaningar med vikande orderböcker.

Under perioden har I-Tech också fullt ut integrerat de förvärvade tillgångarna från Cambrex Karlskoga AB ur ett operativt perspektiv och leveranser från den tidigare kommunicerade produktionsordern startar under fjärde kvartalet. Den mer direkta kommunikationskanalen skapar operativa och strategiska fördelar. Genom I-Techs ägarskap av processer, metoder och kunnande kan också hastigheten i utvecklingsarbetet öka. Exempelvis startade projektet av en ny generations produktionsprocess under andra kvartalet och dialog med fler potentiella leverantörer och underleverantörer har etablerats. Även implementeringen av ny förpackningsmodell ligger med i paletten av förbättringsprojekt. Därför är det med tillförsikt vi ser fram emot en bättre hävstång vad gäller marginal och leveransförmåga när grunderna i pågående förändringsarbetet genomförts.

 Vi inleder nu fjärde kvartalet med stort fokus på produktion och leveranser och behåller riktmärket att repetera den positiva utvecklingen från det första halvåret.

Philip Chaabane, VD


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Philip Chaabane, VD
M: 073-910 37 08
E:
philip.chaabane@i-tech.se

Denna information är sådan information som I-Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl. 08:30 CET.

Om I-Tech

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. För ytterligare information se: www.i-tech.se