KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I I-TECH AB

Aktieägarna i I-Tech AB, org.nr 556585-9682 (”I-Tech” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen...