I-Tech AB (publ) har erhållit godkännande för listning av bolagets aktier på Nasdaq First North

Nasdaq har godkänt I-Tech AB (publ) (“I-Tech” eller “Bolaget”) för notering på Nasdaq First North. Första dag för handel i Bolagets aktier är måndagen den 28 maj 2018.

I-Tech har nyligen genomfört en nyemission inför notering på Nasdaq First North. Nyemissionen tillförde Bolaget 38,5 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Under förutsättning att övertilldelningsoptionen om 275 000 aktier utnyttjas fullt ut tillförs Bolaget sammanlagt 44,1 Mkr före emissionskostnader. Efter nyemissionen kommer I-Tech att ha omkring 670 aktieägare.

Nasdaqs granskning av I-Tech är nu slutförd och Bolagets ansökan om upptagande av aktier till handel på Nasdaq First North är godkänd. Aktierna kommer att handlas under kortnamnet ITECH och ISIN-koden SE0011167725. Teckningskursen i emissionen var 20,50 kronor per aktie.

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av nyemissionen och ansökan om notering. Prospektet finns tillgängligt på I-Techs hemsida, www.i-tech.se

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser och har varit finansiell rådgivare i samband med noteringen och nyemissionen. MAQS Advokatbyrå har varit Bolagets juridiska rådgivare i samband med noteringen och nyemissionen.

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. För ytterligare information se: www.i-tech.se