IA Industriarmatur Group AB (publ) godkänt för notering på AktieTorget

IA Industriarmatur Group AB (”IA Group”) är ett bolag som hjälper kunder inom energisektorn att agera proaktivt i miljöfrågor med hjälp av uppkopplade tjänster och produkter – framför allt för att mäta och kontrollera nivåer och flöden i kritiska processer som i tillexempel transformatorgropar, fjärrvärmenät eller biobränsle-silos. IA Group vill fokusera på tillväxt under de kommande åren där huvudsyftet med noteringen är enligt bolaget att ytterligare bearbeta befintliga marknader genom att bredda organisationen samt vidareutveckla sina kundlösningar.

IA Group är uppdelat i tre olika affärsområden; IA Level Control, IA Flow Control samt IA Customer Services. Bolagets huvudsakliga produktområde, IA SIPP, inom affärsområdet IA Level Control är en egenutvecklad och effektiv metod för miljösäker tömning av transformatorgropar och hjälper kunderna att uppfylla miljöbalkens krav. En transformatorgrop återfinns under transformatorstationer och har som syfte att samla upp transformatorolja vid spill eller läckage, så att den miljöfarliga oljan inte kommer ut i naturen. IA SIPP tömmer effektivt transformatorgropen på regnvatten, vilket innebär att transformatoroljan alltid ryms i gropen vid ett eventuellt haveri. Idag hanterar Bolaget genom IA SIPP över 6 000 transformatorgropar för fler än 100 kunder i nio länder.

Bolagets affärsmodell kombinerar abonnemang, tjänster och uppkopplade produkter med syfte att skapa långsiktiga relationer med kunderna.

Med kapitalanskaffningen i samband med noteringen vill IA Group förstärka försäljningsorganisationen, vidareutveckla och internationalisera sin IoT-plattform, bredda sin abonnemangsaffär samt finansiera den löpande verksamheten.

”Vi lever i en spännande tid. En tid då hållbarhet och miljö ligger högt på agendan i de flesta branscher – inte minst inom energisektorn där vi har vårt fokus, och då digitalisering och uppkopplade produkter ändrar sättet vi arbetar på. Med en stark installerad bas med välkända kunder som till exempel Vattenfall, Ellevio, Eon och Deutsche Bahn och med stor potential att växa både geografiskt och produktmässigt, är vi väl positionerade när kunderna digitaliserar sin verksamhet”, kommenterar Jan-Eric Nilsson, vd IA Industriarmatur Group AB.

Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 60 procent av emissionen tecknas. Ett spridningskrav om 300 aktieägare är också en förutsättning för notering.

Memorandumet finns tillgängligt på aktietorget.se vid inledande av teckningsperioden.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningskurs i emissionen: 17,00 SEK per aktie
Teckningsperiod: 14 maj till 25 maj 2017
Emissionsvolym: Högst 420 000 aktier, motsvarande 2 100 000 SEK
Värdering: Bolaget värderas pre-money till 59,8 MSEK
Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas upptas till handel den 11 juni 2018 under kortnamnet IAG

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Wollert
Chef Notering, AktieTorget
+46 8 511 68 008
notering@aktietorget.se