Idag inleds handeln i Ectin Research AB:s aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market

Idag, den 18 augusti 2021, inleds handeln i Ectin Research AB:s (”Ectin” eller ”Bolaget”) aktier och teckningsoptioner av serie TO 1B på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Aktierna handlas under kortnamnet ”ECTIN” och ISIN-kod SE0015987714 och teckningsoptioner av serie TO 1B handlas under kortnamnet ”ECTIN TO 1B” och ISIN-kod SE0015988357.

Emission av units inför notering

Noteringen på Spotlight har föregåtts av en emission av units som initialt tillfört Bolaget cirka 45 MSEK före emissionskostnader. Genom emissionen har Ectin även tillförts cirka 480 nya aktieägare.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Market & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare till Ectin i samband med emissionen och noteringen. Nordic Issuing har agerat emissionsinstitut. 

För mer information om Ectin, vänligen kontakta

Anna Sjöblom-Hallén, VD

Telefon: +46 (0) 73 430 93 30

E-post: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Hemsida: www.ectinresearch.com

Om Ectin

Ectin är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar behandlingsterapin MFA-370 mot metastaserad urotelial blåscancer. Behandlingen riktar sig initialt till patienter med metastaserad urotelial blåscancer med progressiv sjukdom efter behandling med platinabaserad kemoterapi och/eller checkpoint inhibitorer. MFA-370 kan också användas för cancerbehandling av patienter som av någon anledning inte vill eller kan ta redan etablerade behandlingar. Behandlingen består av en kombination av två redan befintliga läkemedel som har genomgått storskaliga kliniska prövningar och används idag i stor utsträckning världen över inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt, samt att de har visat sig ha få tolererbara potentiella biverkningar. Behandlingen planeras att administreras oralt och har därmed enligt styrelsen en attraktiv profil jämfört med befintliga behandlingar och behandlingar som är under klinisk utveckling. Behandlingen kan ske i patientens hem vilket underlättar för såväl patienten som sjukvården då patienten slipper frekventa sjukhusbesök och kostnaderna för sjukvården minskar.