Idag inleds nyttjandeperioden för Ectin Research AB:s teckningsoptioner av serie TO 1 B

Ectin Research AB (”Ectin” eller ”Bolaget”) meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 B (”TO 1 B”) inleds idag, den 25 maj 2022. Nyttjandeperioden löper till och med den 15 juni 2022. Innehavare av TO 1 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Ectin till en kurs om 7,10 SEK per B-aktie. Vid fullt nyttjande av TO 1 B kan Bolaget tillföras högst cirka 9 MSEK före emissionskostnader. För att TO 1 B inte ska förfalla värdelösa kan innehavare av TO 1 B teckna nya B-aktier genom nyttjande av TO 1 B senast den 15 juni 2022, alternativt sälja sina TO 1 B senast den 13 juni 2022. Informationsblad och anmälningssedel finns tillgängliga på Ectins (www.ectinresearch.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Ectin genomförde i juli 2021 en emission av units (B-aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 B) inför notering på Spotlight Stock Market. Det finns totalt 1 271 186 utestående teckningsoptioner av serie TO 1 B, som under nyttjandeperioden 25 maj – 15 juni 2022 ger innehavaren möjlighet att teckna nya B-aktier till en kurs om 7,10 per aktie. Vid fullt nyttjande av TO 1 B tillförs Ectin cirka 9 MSEK före emissionskostnader.

Informationsblad, anmälningssedel samt fullständiga villkor och anvisningar för TO 1 B finns tillgängliga på Ectins hemsida (www.ectinresearch.com). Informationsblad och anmälningssedel finns även på Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) samt Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. 

TO 1 B i sammandrag

  • Teckningskurs: Varje TO 1 B ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Ectin till en kurs om 7,10 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Det finns 1 271 186 utestående TO 1 B. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 1 B tillförs Ectin cirka 9 MSEK före emissionskostnader.
  • Antalet utestående aktier i Ectin innan optionsinlösen: 12 690 348 stycken varav 11 016 940 B-aktier.
  • Kortnamn och ISIN: TO 1 B är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamn ”ECTIN TO 1 B” och med ISIN SE0015988357.

Antal aktier och aktiekapital

Vid fullt nyttjande av TO 1 B kommer antalet B-aktier i Ectin att öka med 1 271 186 B-aktier till 12 288 126 B-aktier och aktiekapitalet öka med 158 898,25 SEK till 1 745 191,75 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 37 procent baserat på antalet utestående aktier i Ectin efter fullt nyttjande av samtliga TO 1 B.

Viktiga datum för TO 1 B

  • 13 juni 2022 – Sista dag för handel med TO 1 B.
  • 15 juni 2022 – Nyttjandeperioden avslutas.
  • 20 juni 2022 – Planerat offentliggörande av utfall i optionsinlösen.
  • 13 juli 2022 – Planerat datum för växling från interimsaktier till aktier.

Rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB är emissionsinstitut till Ectin i samband med optionsinlösen av TO 1 B. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare. Shark Communication AB har bistått Bolaget med kommunikationsrådgivning.

För ytterligare information om TO 1 B, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

Nordic Issuing

Telefon: +46 (0) 40 632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

Hemsida: www.nordic-issuing.se

För mer information om Ectin, vänligen kontakta:

Anna Sjöblom-Hallén, VD

Telefon: +46 (0) 73 430 93 30

E-post: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Hemsida: www.ectinresearch.com

Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar en ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.