Idag inleds teckningstiden i Risk Intelligence A/S nyemission inför planerad notering på Spotlight – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 16 juli 2018, inleds teckningstiden i Risk Intelligence A/S (”Risk Intelligence”) nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Teckningstiden löper till och med den 31 juli 2018. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget högst 12 MDKK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand via teckningsförbindelser skriftligen avtalat om 7 MDKK, motsvarande cirka 60 procent av emissionsvolymen. Utöver avtalade teckningsförbindelser har bolaget erhållit vederlagsfria garantiförbindelser från befintliga ägare om cirka 1,8 MDKK, motsvarande cirka 15 procent av emissionsvolymen. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt Risk Intelligence i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Spotlight.

Om Risk Intelligence och bolagets nyemission

Risk Intelligence grundades 2001 av Hans Tino Hansen. Bolaget har utvecklats till att bli ett framstående bolag inom säkerhetsriskhantering, med en skalbar affärsmodell som genererar intäkter. Risk Intelligence analyserar och sammanställer underrättelser för att ge en djupgående analys av befintliga och framtida hot för att klienter ska kunna planera, bedöma och genomföra sin verksamhet i riskfyllda områden. Via bolagets digitala plattform presenteras en samlad, global vy över risker i realtidsmiljö för kust- och hamnområden. Riskanalyser inriktas mot uppror, sjöröveri, organiserad brottslighet, terrorism, militära konflikter och samspelet mellan dessa. Risk Intelligences digitala produkter markerar var allvarliga händelser uppkommer samt presenterar en bedömning om hur stor risk som föreligger i respektive område för att företag, i ett system, enkelt ska kunna utvärdera risk. Underrättelsedata inhämtas från direkta lokala källor, on-site-konsulter och från ett stort internationellt underrättelsenätverk.

Bolaget har beslutat att anskaffa kapital motsvarande 12 MDKK för att finansiera nästa steg i utvecklingen och lansering av LandRisk-modulen i Risk Intelligence System. Risk Intelligence kommer därigenom täcka hela den logistiska kedjan (MaRisk+PortRisk+LandRisk). Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) och bolagets (www.riskintelligence.eu) respektive hemsidor. Härutöver finns det möjlighet att teckna med BankID på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) hemsida. 

För mer information om Risk Intelligence nyemission, vänligen klicka här.  

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se 
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.