Idogen offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

                                                                                                                  

Idogen offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Idogen AB (”Idogen” eller ”Bolaget”) har, med anledning av Bolagets förestående företrädesemission som offentliggjordes 28 januari 2020 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.idogen.com), Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se) samt på Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

Offentliggörande av Prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den [8 februari 2020, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.idogen.com), Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se) samt på Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). I anslutning till att teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds kommer en sammanfattande folder att sändas per post till Idogens direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 26 februari 2020 var registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen uppgår till 0,60 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 29 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 5 MSEK.
  • Bolaget har erhållit teckningsavsikter och garantiåtaganden om upp till 88 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 25,6 MSEK.
  • Teckningsperioden i Företrädesemission löper under perioden från och med den 2 mars 2020 till och med den 16 mars 2020.
  • Sista dag för handel i Idogens aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen var den 24 februari 2020.
  • Handel med teckningsrätter sker på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 2 mars 2020 till och med den 12 mars 2020. Teckningsrätter som inte utnyttjas eller säljs blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda Prospektet.

”Den förestående Företrädesemissionen har potential att stärka Idogens möjligheter att bli en framgångsrik och betydande aktör på den snabbväxande cellterapimarknaden. Likviden från Företrädesemissionen kommer huvudsakligen att användas för att ta Idogens huvudprojekt IDO 8 fram till starten av kliniska studier och att föra det prekliniska arbetet för IDO T till nästa nivå.”, kommenterar Idogens VD Anders Karlsson.

Investerarträffar där Idogens vd Anders Karlsson presenterar Bolaget

  • 3 mars 2020, Redeye Investor After Work, Malmö – anmälan sker på Redeyes hemsida, www.redeye.se
  • 4 mars 2020, Life Science-dagen i Göteborg, Wallenbergs konferenscentrum i anslutning till Sahlgrenska i Göteborg
  • 5 mars 2020, Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, Stockholm kl 12.00 – anmälan sker till seminarium@penser.se
  • 12 mars 2020, Redeye Investor After Work i Göteborg, Scandic Rubinen kl 18.00 – anmälan sker på Redeyes hemsida, www.redeye.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Karlsson, VD, Idogen AB
Tel: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com.

 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Idogen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Idogen kommer endast att ske genom det prospekt som Idogen nu offentliggjort.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Idogen har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.