Inhalation Sciences AB (publ) publicerar delårsrapport för det andra kvartalet 2022

(Stockholm, Sverige, 29 augusti 2022) Inhalation Sciences AB meddelar att bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida. För att läsa hela rapporten vänligen besökhttp://inhalation.se/investors/finansiella-rapporter/

Sammanfattning av delårsrapporten

Efter att ha bearbetat vår FDA-ansökan och skickat in efterfrågad kompletterande dokumentation, har vi nu tilldelats godkännande att påbörja vår studie. Den kommer att del-finansieras av FDA med upp till 250 000 USD per år under en 2 årsperiod och den baseras på In vitro-studier och analys av ett relativt stort antal substanser med ISAB’s DissolvIt plattform.

Omsättningen i Q2 2022 ökade med över 220% jämfört med samma period förra året. Detta är framför allt drivet av att vi har lyckats leverera ett antal större orders som mottagits under tidigare perioder. Orderingången under samma period har varit svagare än beräknat, något som bedöms vara tillfälligt mot bakgrund av det fortsatt starka intresset hos befintliga och nya kunder. Dessutom har en del planerade orders som skulle ha stängts för perioden, har av olika skäl flyttats fram till nästkommande period.

Vi har bearbetat data från den avslutade fas-I kliniska studien och är redo att presentera resultat från denna inom kort. Som ett först steg, har vi nu skickat in ett abstrakt för att presentera data på det kommande DDL (Drug Delivery to The Lungs) mötet i Edinburgh i december. Dessa resultat beskriver både precisionen i doseringen och möjligheten att genomföra så kallade ”regional targeting” i lungorna med vår teknikplattform.

ISAB’s kvalitetsledningssystem har uppdaterats i enlighet med ISO13485.

Apr-jun 2022

Nettoomsättning 4 241 (1 295)

Rörelseresultat –4 037 (-3 564)

Resultat per aktie före utspädning -0,36 SEK (-0,56)

Resultat per aktie efter utspädning -0,36 SEK (-0,50)

Orderingång under perioden 764 tkr (1 195)

Orderstock vid periodens utgång 4 334 tkr (898)

Jan-jun 2022

Nettoomsättning 6 301(4 134)

Rörelseresultat –7 413 (-9 070)

Resultat per aktie före utspädning -0,66 SEK (-0,91)

Resultat per aktie efter utspädning -0,66 SEK (-0,81)

Orderingång under perioden 3 525 tkr (1 195)

Orderstock vid periodens utgång 4 334 tkr (898)

Orderingång är värdet på produkter och tjänster som sålts under aktuell period, dvs försäljning och inte att förväxlas med nettoomsättningen.

Orderstock är signerade kund-kontrakt för både produkter och tjänster som ännu inte fakturerats kunderna, där arbete fortfarande pågår och leverans ännu inte skett till kund.

Utvalda finansiella data i sammandrag

2022Apr-jun 2021Apr-jun 2022Jan-jun 2021Jan-jun 2021Jan-dec
Nettoomsättning, tkr 4 241 1 295 6 301 4 134 9 422
Rörelseresultat, tkr -4 037 -5 506 -7 413 -9 070 -16 571
Resultat efter skatt, tkr -4 063 -5 585 -7 465 9037 -16 609
Balansomslutning, tkr 17 350 32 145 17 350 32 145 26 112
Periodens kassaflöde, tkr -5 007 16 198 -9 405 12 094 6 348
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) 0,44 1,44 0,83 1,08 0,63
Likvida medel, tkr 4 990 20 141 4 990 20 141 14 395
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,36 0,56 0,66 0,91 1,46
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,36 0,50 0,66 0,81 1,46
Eget kapital, tkr 12 213 25 919 12 213 25 919 19 678
Eget kapital per aktie (SEK) 1,07 2,31 1,07 2,31 1,73
Soliditet, % 70,39% 80,63% 70,39% 80,63% 75,36%
Forsknings-och 41,29% 46,48% 21,93% 44,13% 45,59%
utvecklingskostnader/rörelsekostnader, %
Antal aktier 11 375 734 11 225 734 11 375 734 11 225 734 11 375 734

Väsentliga händelser under det andra kvartalet (apr-jun) 2022

 • Det 1 april meddelade bolaget om en IRS (Inhalation Research Services) order från en återkommande kund med ett värde på 491 000 SEK.
 • Den 11 april, annonserade bolaget nya distributionsavtal i strategiska marknader såsom UK, Kina och Hongkong.
 • Den 5 maj, informerade ISAB om positiv återkoppling från FDA gällande den inskickade ansökan om DissolvIt och att kompletterande dokumentation ska skickas in inom 30 dagar.
 • Den 6 maj hölls ISAB’s årsstämma via poströstning, där samtliga förslag godkändes.
 • Den 24 maj annonserade bolaget att man har erhållit en kreditram om upp till 10 MSEK vilket skapar utrymme att finansiera bolagets verksamhet under kommande 12–14 månaderna.
 • Den 23 juni informerade ISAB om en ny IRS order från en återkommande kund med ett värde på 581 000 SEK.
 • Den 29 juni informerade bolaget om publicering av positiva data vid användning av bolagets plattformsteknologi i ”the Journal of Environmental Science and Pollution Research.

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-jun) 2022

 • Det 18 januari meddelade bolaget att man skickat en ansökan om en studie (whitepaper) till FDA( US Food and Drug Administration.) Det gäller DissolvIt och för att kunna få den godkänt som rekommenderat upplösningsmetod vid inhalationsstudier.
 • Det 14 februari meddelade bolaget att man uppgraderar sitt kvalitetsledningssystem (QMS) och beräknar ha jobbet slutfört vid slutet av juni 2022.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Den 18 juli meddelade bolaget om en IRS (Inhalation research Services) order från ett nytt läkemedelsbolag i USA med ett värde på 1 450 000 SEK.
 • Den 19 juli meddelade ISAB om att man har skickat in en abstrakt till att presentera resultat från den kliniska studien till det kommande DDL ( Drug Delivery to the Lungs) mötet i December 2022 som hålls i Edinburgh, Skottland.
 • Den 4 augusti meddelade bolaget att FDA har godkänt den inskickade ansökan för den planerade DissolveIt studien och att den planeras komma i gång under hösten 2022.

Bolagshändelser

Vid årsstämman den 6 maj 2022 omvaldes styrelseledamöterna Per Gerde, Sonja Gerde och Klaus Gottwald, Mårten Winge och Daniel Spasic. Till styrelseordförande valdes Daniel Spasic.

Flerårsöversikt
Tkr 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 9 422 10 137 8 949 5 441 8 022 7 216 8 086
Resultat efter finansnetto -16 609 9 875 -4 345 -11 883 -6 358 -5 365 -2 854
Balansomslutning 26 112 18 488 23 198 19 653 23 313 10 427 9 191
Soliditet, %, 75 57 22 55 68 40 26
Medeltal anställda 9 8 7 6 5 5 5

VD kommenterar

Vi har haft ett intensivt första halvår på ISAB med en hel del spännande aktiviteter på olika fronter:

Regulatoriskt: Efter att ha bearbetat vår FDA-ansökan och skickat in efterfrågad dokumentation, har vi nu tilldelats godkännande att påbörja vår studie. Den kommer att del-finansieras av FDA med upp till 250 000 USD per år under en 2 årsperiod och den baseras på In vitro- studier och analys av ett relativt stort antal substanser med ISAB’s DissolvIt. Detta är en av de största milstolparna i bolagets historia. Vi ser väldigt mycket fram emot att genomföra denna studie med mål om att kunna ha DissolvIt som en FDA rekommenderad upplösningsteknologi för In vitro- studier.

Kommersiellt: Omsättningen i Q2 2022 ökade med över 220% jämfört med samma period förra året. Detta är framför allt drivet av att vi har lyckats leverera ett antal större order som mottagits under tidigare perioder. Orderingången under samma period varit svagare än beräknat, något som bedöms vara tillfälligt mot bakgrund av det fortsatt starka intresset hos befintliga och nya kunder. Vi fortsätter att bearbeta vår pipeline och ser en stark ökning på ca. 50 % jämfört med samma period förra året.

Klinik: Vi har bearbetat data från den avslutade fas-I kliniska studien och kommer presentera resultatet inom kort. Som ett första steg, har vi nu skickat in ett abstrakt för att presentera detta vid det kommande DDL mötet i Edinburgh i december. Den kliniska marknaden utgör en stor potential för vår teknologiska plattform och innebär en fyrdubbling av marknadsstorleken på ca 8 Miljarder SEK.

Kvalitetsledningssystem: Sist men inte minst, har vi nu uppdaterat vårt kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO13485 och är förberedda på att kunna ta oss an nya regulatoriska krav som ställs på oss som bolag, dels på den prekliniska marknaden där vi befinner oss i idag, dels för en klinisk applikation längre fram.

Vi ser fram emot ett händelserikt andra halvår för ISAB. Jag, tillsammans med vårt fantastiska team är redo för att ta oss an de möjligheter vi har framför oss för att kunna utveckla ISAB ytterligare och leverera på de strategiska mål vi satt för bolaget.

Huddinge den 29 augusti 2022 Manoush Masarrat

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO den 29 augusti  2022.