Inhalation Sciences publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018

Den fullständiga rapporten finns nedladdningsbar på bolagets hemsida www.inhalation.se

Hög aktivitet under inledningen av 2018

Under inledningen av 2018 har ISAB genomfört den utökning av marknadsorganisationen som kommunicerades i samband med noteringen på Aktietorget hösten 2017. Intresset för PreciseInhale från såväl befintliga som nya kunder ökar i snabb takt vilket manifesteras i en avsevärt utökad bas av potentiella kunder i vår pipeline. ISAB har ett flertal kunder i slutskedet av försäljningsprocessen. Trots att försäljningen i Q1 är svagare än förväntat står vi fast vid våra försäljningsmål under året och vid målet att vara kassaflödespositiva under 2020. Under kvartalet har också arbetet med att förbereda Ziccum för notering fortskridit enligt plan. Vi har också noterat ett stort intresse från möjliga kunder och under kvartalet togs den första kommersiella ordern av Ziccum som fristående företag.

Koncernen: januari-mars 2018

(Koncernen bildad under andra kvartalet 2017 – jämförelsetal saknas avseende första kvartalet)

  • Nettoomsättning 259 tkr
  • Rörelseresultat -4 107 tkr
  • Resultat per aktie före utspädning -0,48 SEK
  • Resultat per aktie efter utspädning -0,47 SEK

VD kommentar

Kommersialiseringen av våra produkter går framåt på många plan och vi möter ett allt större intresse och kännedom om PreciseInhale i marknaden. Första kvartalet har kännetecknats av många pågående kunddialoger och allt fler reaktiva förfrågningar. Förhoppningen var att slutföra ett par systemförsäljningar redan under Q1 men beslutsprocesserna har tagit längre tid än förväntat. Kortsiktigt har detta effekt på försäljningen men vi tvekar inte på att hålla kvar vår målsättning att bolaget skall vara kassaflödespositivt under 2020.

I det tysta händer det också mycket bra saker inom produktutveckling och produktion. Vi utvecklar och validerar kontinuerligt nya funktionaliteter på vår plattform vilket öppnar upp för affärer inom allt fler applikationsområden. Serieproduktionen av nya system är nu i full gång och vi ser fram emot att ta emot leveranser av de första serietillverkade instrumenten under sommaren, ett steg som verkligen inte skall underskattas och som möjliggjorts av att vårt produktutvecklings- och produktionsteam gjort ett fantastiskt jobb med under lång tid.

Den 7 maj tillträdde bolagets nye VD Lena Heffler. För egen del är detta alltså min sista kvartalsrapport som VD för bolaget. Mina drygt fem år vid rodret har varit händelserika, spännande och roliga. Vi har gått ifrån att vara ett renodlat forskningsbolag till att tydligt fokusera på kommersialisering. Vi har lanserat våra produkter på världsmarknaden till några av världens mest inflytelserika aktörer inom inhalation och aerosoler. Dessutom har vi tillsammans med våra investerare genomfört en framgångsrik notering på Aktietorget. Vi har skapat goda förutsättningar att etablera PreciseInhale som ett standardinstrument på världens inhalations-lab och vi har skapat möjligheter för investerare att få avkastning på sitt kapital. Jag vill tacka alla som varit en del av de här åren och särskilt alla mina kollegor som gjort det möjligt.

Det är med stor tillförsikt jag nu lämnar över VD-posten till Lena Heffler. Lena har mycket goda förutsättningar att ta Inhalation Sciences mot nya höjder genom att tillföra ny energi och sin breda erfarenhet av försäljning och marknadsföring av medicintekniska produkter.

Om årsstämman ger mig förtroende ser jag fram emot att ta hand om ordförandeskapet i styrelsen. Jag hoppas och tror att jag kan bidra med mycket kunskap, engagemang och erfarenhet i min nya roll. Jag kommer också att sitta kvar som ordförande i Ziccum och ser fram emot att leda Ziccum mot notering.

Huddinge den 16 maj 2018

Fredrik Sjövall, VD (avgående)

Kommentar från ISAB’s nya VD, Lena Heffler

Det är en spännande utmaning att ta över arbetet som verkställande direktör på Inhalation Sciences. Jag är både glad och hedrad över den här möjligheten. Det känns också extra bra att komma tillbaka till inhalationsmarknaden, där jag tidigare har jobbat med goda resultat. Inhalation Sciences produkter kan verkligen göra stor skillnad på världens inhalations-lab. Jag imponeras över kvalitén på de kunder som hittills valt att använda PreciseInhale och den genomgående positiva återkoppling dessa kunder givit oss. Detta skapar en bra bas för vårt fortsatta arbete med att göra PreciseInhale till en global standard. Jag ser nu fram emot att fortsätta bolagets kommersialiseringsarbete med tydligt fokus på försäljningsprocessen.

Huddinge den 16 maj 2018

Lena Heffler, VD (from 7 maj)

Väsentliga händelser under det första kvartalet (januari – mars)

  • Dotterföretaget Ziccum AB genomförde under januari månad en kapitalanskaffning genom upptagande av lån uppgående till 2,25 Mkr och förbereder för notering vid Aktietorget under fjärde kvartalet 2018. Inhalation Sciences aktieägare kommer att erbjudas förtur till deltagande i den planerade noteringsemissionen
  • Ziccum uppnår proof-of-concept i tester på anti-kroppar. Nya resultat visar att Ziccum’s system för spraytorkning, LaminarPace kan producera ett torrt, stabilt pulver av immunoglobulinantikroppar – med bibehållen aktivitet
  • Det europeiska patentverket EPO har lämnat ett godkännandebesked avseende ett av Inhalations Sciences viktigaste patent. Patentet omfattar centrala aspekter av bolagets kärnteknik, PreciseInhale och utgör en kombination av produkt- och metodpatent. Patentets livslängd sträcker sig till och med 2033
  • Ziccum erhåller sin första order avseende utveckling av laboratorie substans för forskningsändamål i sitt patenterade spraytorkningsinstrument LaminarPace.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Den 19 April, 2018 meddelades att Lena Heffler utsetts ny VD i Inhalation Sciences Sweden AB. Lena tillträdde sin befattning den 7 maj. Lena har MSc i biokemi från Uppsala Universitet och Licentiatexamen i Klinisk Immunologi från Karolinska Institutet och har arbetat med försäljning inom life-science branschen i mer än 15 år. Bland tidigare uppdragsgivare finns Agilent, Aerocrine och Addtech. Lena kommer att öka fokuseringen på försäljning och marknadsföring. Lena Heffler efterträder Fredrik Sjövall som, av bolagets huvudägare, kommer att föreslås till ny styrelseordförande i samband med årsstämman den 23 maj.

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Lena Heffler, VD
Epost: lena.heffler@inhalation.se
Tel: +46 (0)70 205 96 20

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar vid inandning påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.

Denna information är sådan information som Inhalation Sciences Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018.