Jernhusen fortsätter öka andelen grön finansiering med två obligationsemissioner om sammanlagt 250 miljoner kronor

Med hållbarhet som företagets ryggrad bidrar Jernhusen till en hållbar stadsutveckling samtidigt som det ökar det kollektiva resandet på järnväg. Det är också i linje med EU:s 6 klimatmål som syftar till att uppnå villkoren i Parisavtalet. Det aktiva hållbarhetsarbetet skapar även förutsättningar för grön finansiering. 

– Jernhusens kommande utvecklingsprojekt har höga ambitionsnivåer för att minska klimatavtrycket vilket bidrar till målet om klimatneutralitet inom bolaget. Våra hållbara investeringar inom fastigheter och infrastruktur skapar förutsättning för Jernhusen att fortsätta sin resa mot 100 procent hållbar finansiering, säger Victor Josefsson, finanschef på Jernhusen. 

Emissionerna gjordes inom ramen för Jernhusens Medium Term Note-program (MTN-program) och Jernhusens gröna ramverk.   

Obligationslånen om 100 miljoner kronor med en löptid om 4,6 år (133 GB T2), med ISIN SE0013883162, och 150 miljoner kronor med en löptid om 4 år, ISIN SE0013883410, emitterades med en rörlig respektive fast ränta med en kreditmarginal om 0,22 procent respektive 0,165 procent.  

Samtidigt återköptes delar av en obligation med förfall de kommande 12 månaderna.  

Obligationen kommer att noteras på Sustainable bond list på Nasdaq OMX Stockholm.  

Information om Jernhusens finansiering och gröna obligationer finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans.  

För mer information:  

Victor Josefsson, Finanschef, telefon 073-552 28 83  

Peter Anderson, Ekonomidirektör, telefon 070-690 65 75  

Jernhusen
08-410 626 00
info@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 186 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 147 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde om 18,3 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiell rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”stable outlook”