Jernhusen genomförde på onsdagen en grön obligationsemission om totalt 100 miljoner kronor

Jernhusen antog vid årsskiftet tre nya strategiska mål för hållbart värdeskapande. Ett av dessa är klimatneutralitet, vilket innebär att Jernhusens verksamhet ska ha halverad klimatpåverkan till 2030 och vara klimatneutral till 2045. Ett verktyg i den processen är att investera i klimatåtgärder som minskar koldioxidavtrycket i fastighetsbeståndet. Eftersom dessa projekt bidrar positivt till klimatomställningen skapar det förutsättningar för grön finansiering. 

– Jernhusens strategiska mål för hållbart värdeskapande sätter tryck på klimatomställningen inom bolaget och fastighetsbeståndet. Det känns därför naturligt att dessa investeringar skapar förutsättningar för oss att successivt öka andelen grön finansiering, säger Peter Anderson, ekonomidirektör på Jernhusen.

Emissionen gjordes inom ramen för Jernhusens Medium Term Note-program (MTN-program) och Jernhusens gröna ramverk.  

Obligationslånet med ISIN SE0013883113 emitterades till överkurs motsvarande en rörlig ränta om Stibor 3M +0,085 procent under knappt 3 år. Samtidigt återköptes delar av obligationer med förfall de kommande 12 månaderna.

Obligationen kommer att noteras på Sustainablebond list på Nasdaq OMX Stockholm. 

Information om Jernhusens finansiering och gröna obligationer finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans. 

 

För mer information:

Victor Josefsson, Finanschef, telefon 073-552 28 83 

Peter Anderson, Ekonomidirektör, telefon 070-690 65 75 

 

 

 

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 186 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 147 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde om 18,3 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiell rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”stable outlook”