Kallelse till extra bolagsstämma i Handicare Group AB den 7 december 2020

Handicare Group AB (publ) (”Handicare”) kallar till extra bolagsstämma måndagen den 7 december 2020.

I syfte att minska risken för smittspridning samt för att följa myndigheternas föreskrifter och råd kommer bolagsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning). Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Handicare välkomnar istället aktieägarna att utöva sin rösträtt på bolagsstämman genom förhandsröstning på det sätt som beskrivs nedan. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 7 december 2020 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Förutsättningar för deltagande

Rätt att genom förhandsröstning delta i Handicares bolagsstämma har den som 

dels         fredagen den 27 november 2020 är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,

dels         senast fredagen den 4 december 2020 till Handicare har anmält sig genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna nedan under rubriken Förhandsröstning så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman: Förutom att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 27 november 2020. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 1 december 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.  

Förhandsröstning

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Handicares webbplats, www.handicaregroup.com.

Ingivande av formuläret enligt nedan gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Handicare tillhanda senast fredagen den 4 december 2020.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Handicare Group AB (publ), ”Bolagsstämma”, Ingmar Bergmans gata 4, 114 34  Stockholm. Ifyllt formulär får även inges via e-post till IR@handicare.com.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Ombudsfullmakt

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats, www.handicaregroup.com.

Rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och Handicares CEO ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska skickas skriftligen till Handicare Group AB (publ), Ingmar Bergmans gata 4, 114 34 Stockholm, eller via e-post till IR@handicare.com, senast fredagen den 27 november 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Handicare Group AB (publ), Ingmar Bergmans gata 4, Stockholm, och på bolagets webbplats, www.handicaregroup.com, senast onsdagen 2 december 2020. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Förslag till dagordning

1.             Val av ordförande vid stämman

2.             Val av justeringsperson

3.             Upprättande och godkännande av röstlängd

4.             Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5.             Godkännande av dagordning

6.             Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och avstämningsdag för utdelning

Förslag till beslut avseende punkt 1

Styrelsen föreslår advokat Johan Thiman som ordförande vid stämman, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen utser. 

Förslag till beslut avseende punkt 2

Styrelsen föreslår Lennart Pettersson (representerande Cidron Liberty System S.à r.l), eller vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar, att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 

Förslag till beslut avseende punkt 3

Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Förslag till beslut avseende punkt 6

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2019 om 0,07 euro per aktie, totalt 4 125 730 euro. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen onsdagen den 9 december 2020. Beslutar stämman i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske via Euroclear Sweden AB onsdagen den 16 december 2020. Utbetalningen sker i euro förutsatt att aktieägare kan erhålla betalning i euro på sitt avkastningskonto, i annat fall utbetalas ett belopp i kronor, varvid valutaväxling sker enligt Euroclear Sweden AB:s tillämpliga rutiner. Om bolagsstämman fattar beslut i enlighet med förslaget om vinstdisposition kommer 272,2 miljoner euro att återstå av det fria egna kapitalet som är disponibelt enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till vinstdisposition framgår ovan. Års- och hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2019, inklusive revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen samt styrelsens särskilda redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.handicaregroup.com, senast måndagen den 16 november 2020. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. De kommer kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets huvudkontor, Ingmar Bergmans gata 4, Stockholm.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 58 939 000 aktier, motsvarande 58 939 000 röster. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handicare Group AB (publ) har org. nr 556982-7115 och säte i Stockholm.

___________________________

Stockholm i november 2020
Handicare Group AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Pernilla Lindén, CFO, +46 708 775 832

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i ett 40-tal länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fyra platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till september 2020 uppgick intäkterna till 208 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 6,3%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 900 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.