KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOUND DIMENSION AB

Aktieägarna i Sound Dimension AB, 556940-9708, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 5 oktober 2021 kl. 10.00. Mot bakgrund av spridningen av Covid-19 kommer den extra bolagsstämman att hållas elektroniskt med stöd av tillfälliga lagregler.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 27 september 2021.

Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare i god tid dessförinnan tillfälligt måste inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman. Sådan registrering måste vara genomförd senast måndagen den 27 september 2021. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 29 september 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken inför bolagsstämman.

Anmälan om deltagande vid extra bolagsstämman ska ske senast onsdagen den 29 september 2021 via e-mail till shareholder@sounddimension.se eller per post till Sound Dimension AB, Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, registrerat aktieinnehav, e-mailadress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ombud eller biträde (högst två biträden). Företrädare för juridisk person ska uppvisa fullmakt vid bolagsstämman eller insända sådan till bolaget inför bolagsstämman. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande uppvisas/bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock får fullmakten vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, dock längst fem år. Fullmakten, samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande, måste vara tillgängliga vid bolagsstämman och kopia av dessa bör i god tid före bolagsstämman sändas per post till adress enligt ovan och bör ha kommit bolaget tillhanda senast onsdagen den 29 september 2021. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbsida https://sounddimension.se/ir.

Elektroniskt deltagande och förhandsröstning
Med anledning av spridningen av Covid-19 har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska hållas enbart genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Närmare instruktioner rörande elektroniskt deltagande kommer senast den 4 oktober 2021 skickas per e-mail till de aktieägare som har anmält sitt deltagande senast den 29 september 2021 och är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 29 september 2021.

Aktieägarna får även utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på https://sounddimension.se/ir. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman och en aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver därför inte särskilt anmäla sig till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 29 september 2021. Ifyllt formulär ska skickas till den adress som anges ovan under ”Rätt att delta och anmälan”. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till shareholder@sounddimension.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

I enlighet med ovan kan aktieägarna därmed delta vid extra bolagsstämman personligen eller genom ombud genom elektronisk uppkoppling samt förhandsrösta.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringspersoner

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Förslag till beslut om riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner

8. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande och protokollförare vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att advokat Christina Malm väljs till ordförande och protokollförare vid stämman eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på aktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)
Till justeringsperson föreslås Victor Isaksen eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersons uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och bekräfta att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag till beslut om riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner (punkt 7)
Större aktieägare i bolaget föreslår att extra bolagsstämman ska besluta om en emission utan företrädesrätt av högst 181 183 teckningsoptioner på följande villkor.

Teckningsoptionen (TO 1) ger för varje innehavd teckningsoption rätt att 12 månader efter första handelsdag i bolagets aktie, under en period om 10 handelsdagar, teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 70 % av den volymvägda genomsnittskursen 15 handelsdagar före första teckningsdag. Kursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Skälen till detta, liksom till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att de aktieemissioner bolaget genomförde under perioden från december 2020 fram till bolagets memorandum inför spridningsemissionen beslutad den 30 augusti 2021 innehållit villkor om att investerarna (Parterna) vid en spridningsemission i samband med bolagets IPO ska erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption per tidigare tecknad aktie, med samma villkor som teckningsoptionerna i spridningsemissionens Units. Dessa villkor sattes i syfte att öka intresset från investerare och säkerställa bolagets finansiering fram till bolagets notering.

Rätten att teckna vederlagsfria teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma:

a) Fredrik Gunnarsson, pers.nr 731002-6377 (16 730 TO 1),

b) NoRegrets AB, org. nr 559045-6975 (106 120 TO 1),

c) Coastal Sweden AB, 556203-9544 (50 000 TO 1), och

d) Maria Mörner, 550607-4862 (8 333 TO 1); tillsammans ”Parter/Parterna”.

Teckningstiden är den 6 oktober 2021 till och med den 8 oktober 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.

Anmälan om teckning av teckningsoptioner ska göras på anmälningssedel som under anmälningsperioden kan erhållas från bolaget.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 36 236,60 SEK.

Aktie som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoption ska ge rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen verkställts.

Föreslogs också att stämman ska besluta att ge verkställande direktören Thomas Bergdahl, eller den som han sätter i sitt ställe, fullmakt att vidta relevanta ändringar och/eller tillägg i dokument hänförliga till den riktade emissionen samt vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Framlades handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, se bilaga 1 – 2.

För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär
Fullständiga förslag till beslut, formulär för förhandsröstning och handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets kontor, Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad samt på bolagets webbplats https://sounddimension.se/ir från och med tre veckor före extra bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 3 051 365 aktier, motsvarande totalt 3 051 365 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Karlstad i september 2021
SOUND DIMENSION AB
  STYRELSEN

För mer information om Sound Dimension, vänligen kontakta:
Thomas Bergdahl, VD Sound Dimension AB
Telefon: 0766010531
E-mail: tb@sounddimension.se
https://sounddimension.se

Sound Dimension AB har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik med artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi (kort för Artificial Inteligence Fidelity)-teknologi. Målsättningen är att göra det möjligt att ansluta högtalare – oavsett modell, märke, ålder, till en enhetlig ljudupplevelse, styrd av en app och optimerad av AI. Den ultimata målsättningen är att upprätta en ny de facto-standard för ljud. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad, Sverige

Fler artiklar om Sound Dimension AB (publ)