Kallelse till extra bolagsstämma i Veg of Lund AB (publ) för val av nya styrelseledamöter

Aktieägarna i Veg of Lund AB (publ), org. nr 559054-4655, kallas till extra bolags­stämma tisdagen den 18 januari 2022 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Stortorget 11 i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.30. Lokalerna för stämman kommer vara anpassade efter rådande restriktioner som råder för Covid-19. Styrelsen uppmanar dock till försiktighet samt om symptom uppstår att avge röst via ombud alternativt att avstå sitt deltagande.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 januari 2022, dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast den 12 januari 2022, per post till Veg of Lund, ”Extra Bolagsstämma”, c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö, eller per e-post till vegoflund@fredersen.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 12 januari 2022. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda en daterad skriftlig fullmakt. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, ir.vegoflund.se.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning

7. Val av nya styrelseledamöter
8. Val av styrelseordförande
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 2)
Bolagets styrelse har föreslagit att advokaten Filip Funk vid Fredersen Advokatbyrå, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

Val av nya styrelseledamöter och val av styrelseordförande (punkterna 7–8)
Vid årsstämman den 12 maj 2021 beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Styrelseledamoten Thomas Olander avgick i augusti 2021. Valberedningen har informerats om att styrelseordföranden Torbjörn Clementz har ställt sin plats till förfogande och avgår på egen begäran som styrelseledamot i samband med detta nyval. Mot denna bakgrund har valberedningen enats om följande förslag avseende styrelsens sammansättning för tiden intill nästkommande årsstämma. Torbjörn Clementz har inte deltagit i valberedningens beredning av förslagen under punkterna 7 och 8 nedan.

Valberedningen föreslår:

att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av ledamöterna Anders Hättmark, Eva Tornberg, Linda Neckmar, Roger Johansson, Magnus Nordin och Håkan K Pålsson. Förslaget innebär således att Magnus Nordin och Håkan K Pålsson väljs som nya styrelseledamöter samt att Anders Hättmark, Eva Tornberg, Linda Neckmar och Roger Johansson kvarstår som styrelseledamöter.

att Håkan K Pålsson väljs till styrelseordförande.

Information om till nyval föreslagna styrelseledamöter

Håkan K Pålsson (född 1967) har en lång erfarenhet av företagsledning och styrelsearbete med nära 30 års erfarenhet inom organisations- och affärsutveckling, strategisk planering, finansiering och ledarskap. Han har varit med och byggt flera bolag från start till att på kort tid nå stora framgångar. Ett exempel är livsmedelsbolaget First Class Brands of Sweden som under perioden 2013–2021 vuxit snabbt och med stabil lönsamhet. Som konsult och i operativa roller har han startat och varit delaktig i att bygga upp verksamheter i flera branscher, bland andra snabbrörliga konsumentprodukter, benämnt FCMG. Håkan K Pålsson är för närvarande styrelseordförande i Cargo Modul Trading AB och Qvesarum AB. Håkan K Pålsson har studerat ekonomi, statsvetenskap och psykologi vid Lunds universitet. Håkan K Pålsson bidrar till Veg of Lund med sin kompetens inom främst organisations- och affärsutveckling samt konsument- och marknadskunnande. Han kommer under en övergångsperiod stötta Veg of Lunds tillförordnade verkställande direktör.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare i bolaget. Innehar inga aktier i bolaget.

Magnus Nordin (född 1956) har en lång och gedigen erfarenhet från internationell livsmedels­industri och Fast Moving Consumer Goods (FMCG), bland annat från Nestlé Sverige där han var VD och försäljningsdirektör 2007–2019. Han har arbetat många år med produktutveckling och marknadsföring av varumärken som Findus, Nescafé och Buitoni, både vid Nestlés huvudkontor i Schweiz och i rollen som nordisk marknadsdirektör samt VD för Nestlé Finland respektive Nestlé Sverige. Magnus Nordin var 1999–2001 Marketing Advisor, med ansvar för koncept, produkt­utveckling och att stärka Nestlés marknadsposition inom torkade produkter och kalla såser. Han har ekonomutbildning från Sveriges Marknadsförbund och flera utbildningar inom Nestlé. Magnus Nordin bidrar till Veg of Lund med sin kompetens inom främst strategisk planering, prioritering och genomförande med fokus på lönsam tillväxt.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare i bolaget. Innehar inga aktier i bolaget.

Nyvalda styrelseledamöter och avgående styrelseledamöter erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2021, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd respektive proportionerligt i förhållande till den förkortade mandattidens längd.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen finns totalt 12 224 336 aktier i bolaget, representerande totalt 12 224 336 röster.

Övrigt
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Malmö i december 2021

Veg of Lund AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Emma Källqvist (tf VD och CFO)
Telefon: 0721 869 018
E-post: emma.kallqvist@vegoflund.se

Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.