Kolhydraters roll vid läkemedelsutveckling – ny publikation med Attanas QCM-teknik

Professor Pei och medarbetare vid Northwest A&F University har använt Attanas QCM-teknik för att utveckla nya biosensorytor för studier av kolhydraters roll vid läkemedelsutveckling. Konceptet kan användas för att erhålla en detaljerad förståelse kring biomolekylers interaktioner med humana kolhydrater. Kombinerat med Attanas cell- och bakteriebaserade experiment bildar dessa ytor ett kraftfullt verktyg för vidutveckling av nya läkemedel och antibiotika.

I en ny artikel beskrivs hur sensorytorna funktionaliseras och karakteriseras. Kolhydratsfunktionaliseringen är baserad polydopamine (PDA) ytor. De nya ytorna utvärderades i Attana Cell™ 200 systemet genom att studera kolhydraters interaktioner med olika lektiner. Flera olika lektiner, t.ex. wheat germ agglutinin (WGA), concanavalin A (Con A), Ulex europaeus agglutinin I (UEA-I), soybean agglutinin (SBA), och peanut agglutinin (PNA), utvärderades med avseende på interaktionskinetik och bindningsstyrka

Studien ligger i linje med Attanas positionering att erbjuda världsledande karakterisering av molekylära interaktioner inom läkemedelsutveckling. I synnerhet har vikten av att förstå kolhydraters roll inom läkemedelsutveckling belysts i flera publikationer där Attanas teknik har använts. Nyligen publicerade Prof Solis grupp kolhydratprofilen för olika bakterier, vilket är viktigt för utveckling av nya antibiotika. Sedan tidigare har Prof Salantis grupp vid Copenhagen University identifierat en kolhydratslikande molekyl som fungerar som ett generisk cancertarget och i djurförsök visat att ett malaria protein interagera med denna target och kan användas som bas för cancerläkemedel. Vidare har Dr Dwek vid University of Westminster visat att kolhydrater i cellmembranen påverkar tillgängligheten av HER2-recptorn och därmed  påverkar effekten av terapeutiska antikroppar riktade mot HER2-recptorn. Den aktuella publikationen från Prof Pei är ett starkt komplement till de cell- och bakteriebaserade studierna då den möjliggör att både komplexa och upprenade studier kan göras i samma system och därmed skapa en detaljerade förståelse kring kolhydraters roll och funktion i kroppen.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.