Kommuniké från årsstämma 2019 i Lime Technologies AB (publ)

Aktieägarna i Lime Technologies AB (publ) höll måndagen den 29 april kl. 17.30 årsstämma på Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslöt om vinstutdelning till aktieägare om 1 krona per aktie och att torsdagen den 2 maj 2019 är avstämningsdag för erhållande av vinstutdelning. Utbetalning görs genom Euroclear Sweden AB:s försorg och sker tisdagen den 7 maj 2019.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse

Årsstämman beslöt att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2020 ska bestå av sex ledamöter.

Årsstämman beslöt om omval av Peter Larsson, Anders Nilsson, Marléne Forsell och Anders Fransson samt om nyval av Malin Ruijsenaars och Martin Henricson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Peter Larsson omvaldes som styrelsens ordförande för samma period.

Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslöt att arvodet till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Årsstämman beslöt även att, om styrelsen inrättar ett revisionsutskott, ett tillkommande arvode till ledamöterna i utskottet för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 40 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Årsstämman beslöt att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor

Årsstämman beslöt om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Huvudansvarig revisor är Ola Bjärehäll.

Beslut om valberedning

Årsstämman beslöt om att anta instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag. Denna instruktion finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.lime-technologies.se.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslöt om att anta riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Dessa riktlinjer finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.lime-technologies.se.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020 besluta om emission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet är begränsat till tio procent (10 %) av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Magnus Hansson, CFO / +46 708-55 55 40 / magnus.hansson@lime.tech
Johan Holmqvist, Head of Investor Relations / +46 708-37 66 77 / johan.holmqvist@lime.tech

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2019, kl. 18.45 CET.


Om Lime

Lime hjälper företag från hela Norden att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för ”Customer Relationship Management” – utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990, har 230 anställda och omsätter en kvarts miljard. Företaget har kontor i Lund, Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se