Kommuniké från årsstämma 2022 i Lime Technologies AB (publ)

Aktieägarna i Lime Technologies AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 26 april 2022.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslöt om vinstutdelning till aktieägare om 2,60 kronor per aktie och att torsdagen den 28 april 2022 är avstämningsdag för erhållande av vinstutdelning. Utbetalning görs genom Euroclear Sweden AB:s försorg och beräknas ske tisdagen den 3 maj 2022.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Framläggande av ersättningsrapport för godkännande

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2021. Ersättningsrapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats www.lime-technologies.se.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse

Årsstämman beslöt att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2023 ska bestå av fem ledamöter.

Årsstämman beslöt om omval av Marléne Forsell, Malin Ruijsenaars, Martin Henricson, Lars Stugemo och Erik Syrén till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Martin Henricson omvaldes som styrelsens ordförande för samma period.

Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslöt att arvodet till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 265 000 kronor (1 150 000 kronor föregående år), varav 375 000 kronor (350 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 210 000 kronor (200 000 kronor) till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Årsstämman beslöt även att ett tillkommande arvode till ledamöterna i revisionsutskottet för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 90 000 kronor (65 000 kronor), varav 60 000 kronor (40 000 kronor) till ordföranden och 30 000 kronor (25 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet.

Årsstämman beslöt att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor

Årsstämman beslöt om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Huvudansvarig revisor är Ola Bjärehäll.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslöt om att anta riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Dessa riktlinjer finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.lime-technologies.se.

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2020 kvarstår oförändrade i stora delar. Förtydligande har dock gjorts avseende bl.a. kriterier för rörlig ersättning.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023 besluta om emission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet är begränsat till tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om införande av ett aktiesparprogram samt emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett aktiesparprogram enligt vilket samtliga anställda i Bolaget sammanlagt kan erhålla högst 68 160 aktier i Bolaget, förutsatt att de förvärvar sparaktier och behåller dessa från den 1 juni 2022 till den 31 maj 2025, att de fortsatt är anställda i Lime Technologies under sparperioden samt att Lime Technologies finansiella mål uppnås. För att säkerställa leverans av aktier enligt aktiesparprogrammet beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 68 160 teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna i aktiesparprogrammet. Om samtliga 68 160 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av 68 160 nya aktier uppstår en utspädningseffekt om cirka 0,5 procent (beräknat på antalet aktier vid tidpunkten för kallelsen till stämman).

 

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Nils Olsson, CEO / +46 736-44 48 55 / nils.olsson@lime.tech

Magnus Hansson, CFO & Head of Investor Relations / +46 708-55 55 40 / magnus.hansson@lime.tech

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 klockan 18.30 CET.

 

Om Lime
Lime hjälper europeiska företag att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för ”Customer Relationship Management” – utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har över 350 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Gävle, Oslo, Köpenhamn, Utrecht, Köln och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se