Kommuniké från årsstämma 2021 i Lime Technologies AB (publ)

Aktieägarna i Lime Technologies AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 27 april 2021.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslöt om vinstutdelning till aktieägare om 2,50 kronor per aktie och att torsdagen den 29 april 2021 är avstämningsdag för erhållande av vinstutdelning. Utbetalning görs genom Euroclear Sweden AB:s försorg och beräknas ske tisdagen den 4 maj 2021.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Framläggande av ersättningsrapport för godkännande
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2020. Ersättningsrapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats investors.lime-technologies.com.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse
Årsstämman beslöt att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2022 ska bestå av fem ledamöter.

Årsstämman beslöt om omval av Marléne Forsell, Malin Ruijsenaars och Martin Henricson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Årsstämman beslöt om nyval av Lars Stugemo och Erik Syrén till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Martin Henricson valdes som styrelsens ordförande för samma period.

Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslöt att arvodet till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 150 000 kronor (1 000 000 kronor föregående år), varav 350 000 kronor (300 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor (175 000 kronor) till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Årsstämman beslöt även att ett tillkommande arvode till ledamöterna i revisionsutskottet för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 65 000 kronor (65 000 kronor), varav 40 000 kronor (40 000 kronor) till ordföranden och 25 000 kronor (25 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet.

Årsstämman beslöt att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor
Årsstämman beslöt om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Huvudansvarig revisor är Ola Bjärehäll.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2022 besluta om emission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet är begränsat till tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram enligt vilket Bolaget erbjuder upp till 75 personer inom koncernen att förvärva totalt 140 000 teckningsoptioner i Bolaget. Om samtliga 140 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av 140 000 nya aktier uppstår en utspädningseffekt om cirka 1,04 procent (beräknat på antalet aktier vid tidpunkten för kallelsen till stämman).

 

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Hansson, CFO / +46 708-55 55 40 / magnus.hansson@lime.tech

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 klockan 17:00 CET.

 

Om Lime

Lime hjälper företag att bli bättre på kundvård och försäljning. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för "Customer Relationship Management" – utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har över 300 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Gävle, Oslo, Köpenhamn, Utrecht och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se