Kommuniké från DevPort ABs (publ) årsstämma 2022

Pressmeddelande den 18 maj 2022, kl. 18:00 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) har idag, onsdagen den 18 maj 2022, hållit årsstämma på Bolagets lokaler i Göteborg. Vid årsstämman fattades följande beslut.

Fastställande

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för koncernen och moderbolaget för år 2021.

Disposition av bolagets vinst

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att kontantutdelning lämnas med 0,75 kronor per aktie motsvarande totalt 7 558 097 kronor och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen blir den 20 maj 2022 och utbetalning beräknas ske via Euroclear den 25 maj 2022.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, dvs. en ökning med en ledamot, utan styrelsesuppleanter och att en revisor utan revisorssuppleant utses.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman om omval för ledamöterna Per Rodert, Hasse Johansson, Viktor Öwall, Sören Brekell och Åsa Vajlok samt nyval av Anders Osberg som ledamot. Per Rodert valdes till styrelsens ordförande.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att välja revisionsbyrån Mazars AB som bolagets revisor med notering att Mazars AB utsett Jesper Ahlkvist som huvudansvarig revisor.
 

Styrelsearvode

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsearvode totalt ska uppgå till 1.150.000 kronor att utbetalas som lön, (inkl. semesterersättning och exkl. sociala avgifter) att fördelas med 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 150.000 kronor vardera till ordinarie styrelseledamot. Ingen särskild ersättning utgår för utskottsarbete. Arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för nyemission av aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att – längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor – besluta om nyemission av aktier av serie B. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 1.120.000 stycken, vilket motsvarar en utspädning om ca 10 procent beräknat på nuvarande antal aktier. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidtaga de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Det noterades att beslutet var enhälligt och därmed stöddes av minst 2/3 av antalet röster och antalet aktier på stämman.

Riktlinjer till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att godkänna nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna, som gäller för de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i DevPortkoncernens koncernledning, innebär i huvudsak följande. Ersättning och andra anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga i syfte att attrahera, motivera och behålla kompetenta medarbetare. Den totala ersättningen ska bestå av grundlön (fast kontant ersättning), rörlig kontant lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara i förväg begränsad och kopplad till mätbara kriterier i syfte att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga värdeskapande. Sådan rörlig ersättning kan uppgå till maximalt 50 % av fast årslön. Ersättning till verkställande direktören fastställs diskretionärt av styrelsen.

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, en hållbar utveckling av företaget eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som

Riktlinjerna i sin helhet kommer göras tillgängliga på Bolagets hemsida, www.devport.se, inom två veckor från datum för årsstämman.

Protokoll från årsstämman kommer göras tillgängligt på Bolagets hemsida, www.devport.se.

För ytterligare information

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 073 620 87 00 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj, 2022 kl. 18:00 CET.

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter fler än 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB – E-post: info@fnca.se och telefon: +46 (0)8-528 00 399.

För mer information, besök www.devport.se.