Kommuniké från extra bolagsstämma i Nilar International AB (publ)

Extra bolagsstämma i Nilar International AB (“Nilar” eller “Bolaget”) hölls idag den 18 maj 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital från lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor till lägst 7 585 000 kronor och högst 30 340 000 kronor. Det beslutades vidare att ändra gränserna för antalet aktier från lägst 30 000 000 aktier och högst 120 000 000 aktier till lägst 45 510 000 aktier och högst 182 040 000 aktier.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital från lägst 7 585 000 kronor och högst 30 340 000 kronor till lägst 30 340 000 kronor och högst 121 360 000 kronor. Det beslutades vidare att ändra gränserna för antal aktier från lägst 45 510 000 aktier och högst 182 040 000 aktier till lägst 182 040 000 aktier och högst 728 160 000 aktier.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier att betalas kontant eller genom kvittning. Beslut med stöd av bemyndigandet ska kunna ske med högst det sammanlagda antal aktier som kan ges ut utan ändring av den vid var tid antagna bolagsordning. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital för att möjliggöra vidare utveckling av Bolagets verksamhet.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.nilar.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Oldmark, VD
E-post erik.oldmark@nilar.com
Mobil +46 70 432 4444

Om Nilar:
Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av batterier för stationära energilagringssystem. Energilagringssystem kan användas för att överbrygga obalanser mellan energiproduktion och efterfrågan för att till exempel förbättra utnyttjandet av intermittent elproduktion från förnybara energikällor, såsom solenergi och vindkraft, samt för att stötta det alltmer ansträngda elnätet. Nilars batteriteknik är baserad på nickel-metallhydrid (NiMH) elektrokemi med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö- och säkerhetsprofil med hög prestanda. Företaget har sitt huvudkontor i Täby och den energieffektiva produktionsanläggningen är sedan 2012 belägen i Gävle, där företagets forskning och utveckling också äger rum.

Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser 08-528 00 399. För mer information se www.nilar.com.