Nilar lämnar uppdatering kring bolagets finansiella situation

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i Nilar International AB (publ) (“Nilar” eller “Bolaget”) presenterade den 11 augusti 2023 en uppdaterad affärsplan, nya operationella och finansiella mål samt information om översyn av Bolagets finansieringsmöjligheter. Bolaget har ett väsentligt finansieringsbehov över de kommande åren för att uppnå de målsättningar som framgår av affärsplanen. Nilar har arbetat med Bolagets finansiering för att säkerställa och etablera en långsiktig finansieringslösning som förbättrar Bolagets finansiella struktur och ställning. Styrelsens bedömning efter den genomförda översynen, som fortsatt pågår, är att utsikterna för att hitta en långsiktig finansieringslösning är ytterst begränsade. Därutöver har Bolaget ett kortsiktigt likviditetsbehov där en lösning ännu inte har kunnat konkretiseras. Som ett led i styrelsens strategiska översyn ingår även att utvärdera andra alternativ så som strategiskt partnerskap eller försäljning av Bolaget. Även om det pågår, och har pågått, intensiva diskussioner med potentiella investerare finns heller inte i denna del en konkret alternativ lösning. Styrelsen meddelar med anledning av ovanstående att det vidare även görs en översyn som avser avveckling av hela, eller delar av, verksamheten.

Styrelsen arbetar fortsatt oavbrutet med att finna alternativa lösningar för Bolagets fortsatta drift. Bolaget har dock ett kortsiktigt väsentligt likviditetsbehov för att kunna fullgöra sina förpliktelser där det för närvarande inte finns en finansieringslösning. I nuläget har det emellertid inte funnits anledning att upprätta en kontrollbalansräkning. Om en kortsiktig finansieringslösning inte kan komma till stånd i närtid kommer Bolaget att behöva avbryta översynen och vidta omedelbara åtgärder som kan komma att involvera avveckling av hela, eller delar av, verksamheten. Som en naturligt konsekvens av ovanstående är det styrelsens bedömning att den nya affärsplanen samt de finansiella mål som offentliggjordes den 11 augusti 2023 inte kommer att kunna infrias.

Styrelsen kommer att informera marknaden så snart det finns ny information att delge.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunnar Wieslander, styrelseordförande Nilar International AB (publ)
gunnar.wieslander@nilar.com
070-755 15 70

Denna information är sådan som Nilar International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 596/2014 marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.

Om Nilar:
Svenskbaserade Nilar International AB utvecklar och tillverkar batterier som ingår i stationära energilagringssystem. Med bättre energilagring kan samhället stötta det alltmer ansträngda elnätet genom att överbrygga obalanser mellan energiproduktion och efterfrågan, särskilt viktigt när andelen förnybara energikällor ökar. Nilars batteriteknik är baserad på nickelmetallhydrid (NiMH) elektrokemi med en vattenbaserad elektrolyt, vilket ger högre säkerhet samtidigt som komponenterna kan återvinnas och återanvändas. Nilar har huvudkontor i Gävle och sedan 2012 utvecklas och produceras alla batterier i produktionsanläggningen i Gävle, som drivs med 100% förnybar energi.

Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser. För mer information se www.nilar.com.