Kommuniké från extra bolagsstämma i S2Medical AB (publ)

Extra bolagsstämman i S2Medical AB (publ), org.nr 556934–8344 (”Bolaget”) ägde rum idag den 14 april 2022. Extra bolagsstämman genomfördes utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade rösträtt endast genom poströstning. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Bolagsordningsändring

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens bestämmelser § 4 och §5 enligt följande:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 460 000 kronor och högst 5 840 000 kronor.

 

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Stämman beslutade om att godkänna styrelsens beslut från den 15 mars 2022 om en företrädesemission av units:

  • Företrädesemissionen omfattar högst 15 052 083 units, varje unit ska innehålla en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.  

 

  • Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 881 682,474881 kronor genom emission av högst 15 052 083 B-aktier. Högst 15 052 083 teckningsoptioner av serie TO1 ska utfärdas innebärande en ökning av aktiekapitalet vid nyttjande med högst 881 682,474881 kronor.

 

  • Teckningskursen ska vara 2,00 kronor per unit, motsvarande 2,00 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ska ges ut utan vederlag.

 

  • Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.

 

  • Teckningsperioden löper under perioden från och med den 22 april 2022 till och med den 6 maj 2022.

 

  • Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 22 augusti 2022 till och med den 30 september 2022. Nyteckning av B-aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 kan ske under perioden från och med den 6 oktober 2022 till och med den 20 oktober 2022.

Bemyndigande att vidta smärre justeringar

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av besluten tagna på stämman i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

 

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-14 14:54 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084