Kommuniké från Inhalation Sciences Sweden AB extra bolagsstämma den 7 september 2018

Idag, den 7 september 2018, hölls extra bolagsstämma i Inhalation Sciences Sweden AB (publ) (nedan ’’ISAB’’ eller ’’Bolaget’’). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om utdelning av uniträtter (’’Uniträtter’’) i dotterbolaget Ziccum AB (’’Ziccum’’) till Bolagets aktieägare. För varje fyrtal ägda aktier i ISAB erhålls en vederlagsfri Uniträtt som ger förtur till teckning av en unit bestående av en aktie och en teckningsoption i Ziccum (’’Units’’). Avstämningsdag är den 14 september 2018 vilket betyder att sista dag för handel med ISABs aktie inklusive uniträtter är den 12 september. Teckningskursen för en Unit kommer att vara 5,26 kr.

Bakgrunden till utdelningen av Uniträtter

ISAB planerar som tidigare meddelats avknoppning och notering av dotterbolaget Ziccum på Spotlight Stock Market (’’Spotlight’’). Ziccum har den 15 augusti 2018 fattat beslut om nyemission av 3 000 000 Units med företrädesrätt för aktieägarna villkorad av att noteringsgodkännande, med sedvanliga villkor, erhålls från Spotlight samt att ISAB beslutar om utdelning av Uniträtter.

ISAB äger 73 procent av aktierna i Ziccum och kommer således att erhålla 2 190 000 Uniträtter. För att ge ISAB:s aktieägare möjlighet till att med förtur delta i Ziccums emission beslutade stämman om utdelning av 2 154 732 Uniträtter (motsvarande en Uniträtt för varje fyrtal ägda aktier i ISAB) till sina aktieägare.

Sammanfattning av utdelningsbeslutet

Uniträtterna ska delas ut proportionerligt till ISAB:s aktieägare i förhållande till antalet innehavda aktier i ISAB enligt följande: Aktieägare som på avstämningsdagen den 14 september innehar fyra (4) aktier i ISAB ska erhålla en (1) Uniträtt.

En (1) Uniträtt ger rätt att teckna en (1) Unit i Ziccum. En Unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 i Ziccum. Teckning av Units ska ske under perioden från och med den 19 september 2018 till och med den 3 oktober 2018. Teckningskursen per Unit uppgår till 5,26 SEK, vilket motsvarar 5,26 SEK per aktie då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Två teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt till teckning av en ny aktie till lösenpriset 10 SEK under perioden 1 – 31 december 2019.

Styrelsens bedömning är att värdet av Uniträtterna uppgår till sammanlagt 0 kronor, vilket motsvarar en utdelning per aktie i ISAB om 0 kronor per Uniträtt.

Avstämningsdag för utdelningen av Uniträtter är fredagen den 14 september 2018. Sista dag för handel i ISAB:s aktie inklusive rätt till utdelning är den 12 september 2018, och första dag för handel i ISAB:s aktie exklusive rätt till utdelning är den 13 september 2018.

Avseende beskattningsfrågor avseende Uniträtterna hänvisas till memorandum för Ziccum vilket beräknas finnas tillgängligt på ISAB:s samt Spotlights hemsidor senast den 18 september 2018.

Styrelsen bemyndigades att för ISAB:s räkning överlåta, utnyttja för teckning eller låta förfalla de erhållna Uniträtter som inte delas ut till ISAB:s aktieägare eller som med anledning av avrundning blir över.

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Lena Heffler, VD
Epost: lena.heffler@inhalation.se
Tel: +46 (0)70 205 96 20

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar vid inandning påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.