Konsortium av investerare förvärvar teckningsrätter av Isofols grundare professor Bengt Gustavsson

GÖTEBORG, Sverige, 29 maj 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL) (”Isofol” eller ”Bolaget”), har blivit informerad av Isofols grundare och största ägare professor Bengt Gustavsson, att han initierat att samtliga teckningsrätter erhållna av Biofol AB (ett närstående bolag till professor Gustavsson) i samband med den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 150 miljoner kronor, har förvärvats av ett konsortium av investerare.

Investerarna bakom konsortiet har åtagit sig gentemot professor Gustavsson att teckna nya aktier i företrädesemissionen genom de förvärvade teckningsrätterna.

Vidare har Isofol blivit informerad om att professor Gustavsson avser att teckna nya aktier i företrädesemissionen genom de erhållna teckningsrätterna professor Gustavsson äger privat.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Denna information lämnades för offentliggörande genom Bolagets VD:s försorg vid 08:45 CET den 29 maj 2020.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektal-cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com