Kvartalsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2021 i Attana AB

 • Bolagets nettoomsättning uppgick till 0,3 MSEK jämfört med 0,4 MSEK motsvarande period föregående år

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,5 MSEK jämfört med 0,0 MSEK motsvarande period föregående år

 • Kassaflödet under perioden var ‐5,2 MSEK varav ‐3,0 MSEK är hänförligt till den löpande verksamheten och ‐2,0 MSEK hänförligt till investerings‐ verksamheten samt ‐0,2 MSEK till amortering av lån

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Inom affärsområdet Life Science har bolaget slutfört projekten med de två ledande internationella biotechbolagen som nämndes i Q2‐rapporten.
  • Den ena kunden kommer sannolikt inleda nya projekt under 2022. o För den andra kunden behövs modifiering av analysmjukvaran och optimering av själva experimentella utförandet för att på ett smidigt sätt passa in i deras utvecklingsflöde.
  • Kunskapen ifrån båda dessa projekt används för att positionera ett värdeskapande erbjudande mot liknande kunder på marknaden.
 • Inom affärsområdet Diagnostik har bolaget fokuserat på två samarbeten, Linnéuniversitetet/Region Kalmar och Triolab AB.
  • Bolaget har efter erhållen CE IVD‐märkning för AVATM SARS‐CoV‐2 IgG Immunoassay inlett den andra fasen av samarbetet med Linnéuniversitetet/Region Kalmar med fokus på analyser av COVID‐ vaccinerade patienter.
  • En vetenskaplig publikation sammanställs för att presentera resultaten av utvecklingen av AVATM SARS‐CoV‐2 IgG Immunoassay.
  • Bolaget kommer fortsätta samarbetet med Linnéuniversitetet under 2022.
  • Tillsammans med Triolab AB har de kommersiella förutsättningarna för ett distributionsavtal utvärderats och möten genomförts hos utvalda kunder i Sverige.
 • Organisatoriskt har de nyrekryterade medarbetarna tränats upp i sina respektive roller och bidragit med förbättrande förslag utifrån deras tidigare erfarenheter.

 • I september lämnade Attana in en PCT‐ansökan för patentet som förbättrar egenskaperna hos piezoelektriska resonatorer. Det är redan patentsökt i Storbritannien och PCT‐ansökan följer Attanas patentstrategi och kommer att ge ytterligare patentskydd samt möjligheter att kommersialisera tekniken globalt.

Bolagets nettoomsättning uppgick till 0,3 MSEK jämfört med 0,4 MSEK motsvarande period föregående år

Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,5 MSEK jämfört med 0,0 MSEK motsvarande period föregående år

Kassaflödet under perioden var ‐5,2 MSEK varav ‐3,0 MSEK är hänförligt till den löpande verksamheten och ‐2,0 MSEK hänförligt till investerings‐ verksamheten samt ‐0,2 MSEK till amortering av lån

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Bolaget skrev i november ett treårigt distributionsavtal med Triolab AB för samtliga bolagets produkter, dvs både inom Diagnostik och Life Science. Avtalet avser den svenska marknaden och tanken med det är att initialt minimera ev. effekter av pandemin, t.ex. inreseförbud i andra länder, men framförallt för att säkerställa att bolaget kan allokera resurser för att supportera Triolab AB med försäljning, service och support till dess att en tillräckligt stor installerad bas uppnåtts. Utvärderingen har också påvisat hur dörrar öppnas m.h.a. Triolab AB och att Bolaget då bättre når fram till kunder med vårt budskap.

Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):

 • Nettoomsättning 0,2 (0,4) MSEK

 • Övriga rörelseintäkter 0,5 (0,0) MSEK

 • Rörelseresultat ‐3,0 (‐1,8) MSEK

 • Resultat efter finansiella poster ‐3,0 (‐2,3) MSEK

 • Resultatet efter skatt ‐3,0 (‐2,2) MSEK

 • Resultat per aktie ‐0,0145 (‐0,0135) SEK

VD‐kommentar: Idag och framåt!

Som jag skrev i min VD‐kommentar i Q2‐rapporten har vi reviderat våra planer eftersom vi tror att pandemin kommer att fortgå under en längre tid och därmed påverka våra operationella möjligheter. Tack vare nyemissionen i december 2020 har vi den finansiella uthålligheten att korrigera verksamheten för eventuellt fortsatta pandemieffekter. Våra intäkter är lägre än vi beräknat men likaså är kostnaderna lägre, vilket medför att vår kassa är på plan. Jag har fått feedback från många aktieägare att det var tunt med nyheter och det beror på att vi fokuserat på samarbetet med Triolab AB och att anpassa verksamheten därefter och stärka vårt erbjudande framgent. Det har under kvartalet resulterat i:

 1. En förstärkt operationell organisation – Idag

 2. En justerad strategi – För framtiden

Tack vare pandemin och diagnostiksatsningen har våra styrkor och svagheter blivit tydliga. Våra styrkor är att vi är bra på att analysera de behov som marknaden har: att öka produktiviteten inom läkemedelsutveckling och möjliggöra avancerad diagnostik. Vi har idag både produkter och kunnande för att tillgodose dessa marknadsbehov och är också duktiga på att identifiera och samarbeta med early adoptors vilket tillser att vi kan ligga i framkant av utvecklingen inom båda våra affärsområden. Detta bevisas bland annat av vårt track record inom Life Science, där våra kunder är signifikant mer framgångsrika i sina kliniska studier än marknadsgenomsnittet. Våra svagheter är att vi delvis saknar regulatoriskt kunnande som försvårar positioneringen av våra produkter utifrån kundernas behov. Vi saknar också bredd i vår infrastruktur vilket begränsar våra möjligheter att nå ut till en bredare marknad och i synnerhet till vår specifika målgrupp i den utsträckning vi önskar.

1. En förstärkt operationell organisation ‐ Idag

Vi har under året rekryterat nya medarbetare med större industriell erfarenhet, både inom läkemedelsutveckling och affärsutveckling. Vi tror att den kombinationen av erfarenheter och kompetenser har rustat oss för att framgångsrikt supportera våra existerande kunder och vinna nya affärer. Vidare ger samarbetet med Linnéuniversitet många värdefulla insikter för utvecklingen av nya spännande diagnostiska applikationer. Genom nära samarbeten med starka lokala distributörer som Triolab AB i Norden, får vi dessutom tillgång till värdefull marknadskunskap och etablerade kundkontaktnät. Sammantaget har vi nu säkerställt ett intensivare utbyte med våra existerande kunder och kan fortsätta vårt viktiga arbete med värdebaserade ersättningsmodeller.

2. Justerad strategi ‐ För framtiden

För att säkerställa att vi framgent nyttjar våra styrkor och bearbetar våra svagheter har vi utformat en justerad strategi inom fyra områden:

(1) Företagsutveckling för att ge oss så bra förutsättningar som möjligt genom att tillsätta rätt personal i kombination med konsulter som är tätt knutna till oss.

(2) Produktanpassning så vi fortlöpande kan anpassa våra produkter och tjänster mot ständigt utvecklande kundbehov och regulatoriska krav utifrån våra unika styrkor.

(3) Marknadsföring som ökar den generella marknadskännedomen om Attana och möjliggör intensifierade interaktioner med kunder, både direkt och via våra distributörer som Triolab AB och HVD Life Sciences.

(4) Strategiska partnerskap så att vi kan ägna vår kompetens och kraft på det vi är duktiga på och tillskansa oss en infrastruktur med ökad bredd och djup för att bemöta marknaden med kraft och energi.

För att summera så var tredje kvartalets mål att tillse att vi under året skulle ha ett väl genomarbetat avtal med Triolab AB och att få alla nya och gamla medarbetare delaktiga i en effektiv organisation. Jag tycker att vi lyckats väl med bägge och ser nu fram emot att börja skörda resultaten av detta!

Teodor Aastrup, VD Attana AB

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 41020000

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tid då företagets nyhetsdistributör, Cision, publicerade detta pressmeddelande.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com