Lifco offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av obligationslånen vid Nasdaq Stockholm

Lifco AB (publ) har ansökt om notering av två obligationslån på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm.

Lifco offentliggjorde den 21 mars 2018 att bolaget emitterat två icke säkerställda obligationslån om sammanlagt 1 750 MSEK med en löptid om två år. Det första obligationslånet uppgår till 1 050 MSEK och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR +0,75% med en effektiv kreditmarginal om 0,55%. Det andra obligationslånet uppgår till 700 MSEK och löper med en årlig fast ränta om 0,405%.

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånen på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Första dag för handel avses vara den 19 april 2018. Med anledning härav offentliggör bolaget idag prospekt avseende obligationslånen. Prospekten finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.lifco.se, samt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se, samt skickas till den som begär det hos bolaget.

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872, e-post ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 138 rörelsedrivande bolag i 29 länder. År 2017 omsatte Lifco 10,0 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 1 732 MSEK och en EBITA-marginal på 17,3%. Läs mer på www.lifco.se