Mangold AB Delårsrapport juli – september 2022

Juli – September

 • Rörelseresultatet uppgick till 6,9 (65,1) mkr
 • Provisionsnettot uppgick till 53,9 (58,6) mkr
 • Räntenettot ökade till 5,2 (3,7) mkr
 • Resultat från andelar i intressebolag uppgick till 3,1 (3,4) mkr
 • Antal uppdrag med återkommande intäkter uppgick till 215 (189)
 • Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -7,7 (52,9) mkr varav Nowonomics AB utgjorde 1,6 mkr

Januari – September

 • Provisionsnettot uppgick till 165,2 (169,7) mkr
 • Räntenettot ökade till 13,8 (11,7) mkr
 • Resultat från andelar i intressebolag ökade till 16,9 (5,7) mkr
 • Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -88,9 (112,6) mkr varav Nowonomics AB utgjorde -38,9 mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -19,9 (114,4) mkr

VD-kommentar:

Tredje kvartalet har karaktäriserats av samma omständigheter som årets tidigare kvartal. Kriget i Ukraina har medfört både ökad inflation, skenande elpriser samt fallande aktiekurser. Mangold fortsätter, trots rådande marknadsförhållanden, att ta marknadsandelar.

Investment Banking fortsätter att uppvisa ett fortsatt stabilt provisionsnetto och ett positivt resultat. Segmentet visar därmed på en konsekvent förmåga att prestera och agera värdehöjande för våra kunder. Mangolds egna innehav följer dock samma nedåtgående trend som övriga marknaden, vilket påverkat segmentets resultat som helhet.

Private Banking har fortsatt påverkats av den volatila marknaden och restriktiviteten hos kunderna, likt marknaden i övrigt. Mangolds portföljförvaltning har trots detta utvecklats positivt med bland annat mandatet ’Absolut avkastande’ som sedan årsskiftet levererat en avkastning om cirka åtta procent. Segmentet har även påverkats positivt av stigande räntor vilket bidragit till förbättrat räntenetto. Sammantaget kan vi se att segmentet visar ett positivt resultat för kvartalet vilket till stor del beror på god kostnadskontroll samt en hög andel återkommande intäkter.

Målet med våra intressebolag har varit att strategiskt investera i företag vars affärsidé och avkastning inte är beroende av marknadsläget. På så sätt avser vi säkerställa en avkastning som inte direkt är korrelerad med marknaden. Vi kan se att strategin varit gynnsam då samtliga intressebolag fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt trots den vikande makrotrenden med resultatandelar på 3,1 MSEK under kvartalet och 16,9 MSEK under de senaste nio månaderna.

Kriget fortsätter att skapa osäkerhet och det är svårt att sia hur marknaden kommer att utvecklas. Hög oro både på och utanför marknadsplatserna ställer höga krav på våra medarbetare och vår verksamhet. Historiskt har Mangold varit starka i svåra tider och vår ambition är att fortsätta att ta marknadsandelar. Med en god och stabil finansiell position står vi väl rustade inför framtiden.

Kommande rapporttillfällen:

Bokslutskommuniké 2022, publiceras 25 januari 2023

Delårsrapport Q1 2023, publiceras den 19 april 2023

Delårsrapport Q2 2023, publiceras den 12 juli 2023

Delårsrapport Q3 2023, publiceras den 18 oktober 2023

Bokslutskommuniké 2023, publiceras den 31 januari 2024

Rapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11.30 CEST den 12 oktober 2022. Publicerad delårsrapport, liksom ytterligare finansiell information om Mangold, finns tillgänglig på https://mangold.se/investor-relations/

För frågor kontakta:
Jonathan Bexelius, CFO
jonathan.bexelius@mangold.se
+46 7 9585 9963

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, BX Swiss, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market handlas med kortnamnet MANG.