Veg of Lund AB (publ) beslutar om tilldelning av aktier med anledning av långivares utnyttjande av teckningsoptioner

Styrelsen för Veg of Lund AB (publ) (”Veg of Lund” eller ”Bolaget”) har i dag fattat beslut om tilldelning av aktier med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner som emitterades i samband med bryggfinansieringen som beskrivs närmare i press­meddelande den 16 juni 2022.

Veg of Lund ingick i juni 2022 avtal om bryggfinansiering. I samband därmed beslutade Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigande från årsstämman 11 maj 2022, om att emittera 300 000 teckningsoptioner till tre av långivarna. En av långivarna utnyttjade sina 100 000 tecknings­optioner i augusti 2022 och nu har de övriga två långivarna som erhöll teckningsoptioner valt att utnyttja sina vardera 100 000 teckningsoptioner. 

Veg of Lund har i och med utnyttjandet av teckningsoptionerna beslutat om tilldelning av aktier till två av långivarna. Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 3,22 kronor per aktie. Teckningskursen innebär en rabatt om 40 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under en period om tio handelsdagar omedelbart före anmälan om teckning. Antal teckningsoptioner som utnyttjas uppgår till totalt 200 000 teckningsoptioner, innebärande att 644 000 kronor tillförs Bolaget.

Tilldelningen innebär att antalet aktier ökar med 200 000 och att aktiekapitalet ökar med 12 800 kronor. Tilldelningen resulterar i en utspädning om totalt 1,43 procent. Efter tilldelningen uppgår antalet aktier i Veg of Lund till 14 026 168 och aktiekapitalet uppgår till 897 674,75 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Fredrik Carling (VD)
Telefon: 0703 121 942
E-post: fredrik.carling@vegoflund.se

Om Veg of Lund AB (publ)

Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.