MEDDELANDE OM UTNYTTJANDE AV ÖVERTILLDELNINGSOPTION OCH AVSLUTANDE AV STABILISERINGSPERIODEN


Notice: Undefined index: dirname in /var/www/ipo.se/html/wp-content/plugins/cloudinary-image-management-and-manipulation-in-the-cloud-cdn/php/class-media.php on line 454

Notice: Undefined index: dirname in /var/www/ipo.se/html/wp-content/plugins/cloudinary-image-management-and-manipulation-in-the-cloud-cdn/php/class-media.php on line 454

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende
1 094 474 aktier i NCAB Group AB (publ) (”NCAB” eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden har nu har avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”) har Carnegie haft möjlighet, i egenskap av Manager, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kunde genomföras när som helst under perioden som började första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm, dvs. den 5 juni 2018 och avslutades 30 kalenderdagar därefter. Manager har dock inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och det har inte heller funnits någon garanti för att stabilisering skulle genomföras. Påbörjad stabilisering har kunnat avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter har transaktioner kunnat genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Huvudaktieägarna[1] i Bolaget utfärdade inom ramen för Erbjudandet en övertilldelningsoption till Manager, vilken kunde utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Övertilldelningsoptionen omfattade högst 1 337 402 ytterligare aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 75 SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Carnegie meddelar nu att övertilldelningsoptionen avseende 1 094 474 befintliga aktier har utnyttjats. Därmed kommer de 242 928 aktier i NCAB, som motsvarar summan av stabiliseringsåtgärderna och som Carnegie har lånat av Huvudaktieägarna i syfte att täcka övertilldelning i samband med Erbjudandet, att återlämnas.

Carnegie har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq Stockholm enligt nedan. Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq Stockholm och inga stabiliseringsåtgärder har genomförts andra datum än de som anges nedan. Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden och som offentliggjordes genom pressmeddelande den 15 juni 2018.

Kontaktperson på Carnegie är Johan Flintull (tel: 08-676 88 42).


[1] Med ”Huvudaktieägarna” avses R12 Kapital AB, Gogoy AB och Hans Ståhl.

Stabiliseringsinformation:
Emittent: NCAB Group AB (publ)
Instrument: Aktier (SE0011167956)
Erbjudandestorlek: 8 916 016
Erbjudandepris: 75 SEK
Ticker: NCAB
Stabiliseringsansvarig: Carnegie Investment Bank AB (publ)

 

Stabiliseringstransaktioner:
Datum Kvantitet Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
5/6/2018 135 603 75,00 75,00 75,00 SEK Nasdaq Stockholm
7/6/2018 90 326 75,00 75,00 75,00 SEK Nasdaq Stockholm
8/6/2018 16 999 75,00 75,00 75,00 SEK Nasdaq Stockholm
Summa 242 928

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Öhman, IR Manager

Telefon: +46 707 63 81 25 E-mail: gunilla.ohman@ncabgroup.com

www.ncabgroup.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation enligt Artikel 7 i EU:s marknadsmissbruksförordning rörande NCAB Group AB (publ). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 juli 2018 kl. 17:31 CEST.

Om NCAB

NCAB noterades på NASDAQ Stockholm, small cap den 5 juni 2018. NCAB en marknadsledande leverantör av mönsterkort som tar på sig fullständigt leverantörsansvar mot sina kunder med sin starka fabriksnärvaro i framför allt Kina. NCAB grundades 1993 som ett tradingbolag av mönsterkort. Sedan företaget grundades har verksamheten präglats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat en stark tillväxt och god lönsamhet.

NCAB har lokal närvaro i 15 länder och kunder i cirka 45 länder världen över. Från 2008 till 2017 har intäkterna ökat från 374 miljoner kronor till 1 400 miljoner kronor, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 16 procent. Ökningen av intäkterna har drivits av både organisk tillväxt och förvärv. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCAB:s tillväxtstrategi och under den ovan nämnda perioden förvärvades och integrerades fyra bolag.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.