Micropos genomför företrädesemission

Årsstämman i Micropos Medical AB beslutade den 27 maj 2020 att genomföra en företrädesemission för att finansiera bolagets fortsatta marknadssatsningar med det nya CE-märkta RayPilot® HypoCath®-systemet på den europeiska marknaden. Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Micropos 12,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas till 1,0 MSEK. Teckningsåtaganden och toppgarantier har av bolagets styrelseordförande, huvudägare och större aktieägare erhållits för drygt 80 procent av emissionen. Emissionen är en företrädesemission som i första hand vänder sig till befintliga aktieägare men den är även öppen för investerare som idag inte är aktieägare i bolaget.

Under det senare halvåret har Micropos fått det nya HypoCath-system CE-märkt vilket öppnat upp för försäljning i Europa. På kort tid har bolaget erhållit två order på system från tyska cancerkliniker och nu senast från en klinik i Spanien. Framgångarna gör att ledningen och styrelsen ser positivt på utvecklingen och fokuserar arbetet på att klinikerna ska komma igång med regelbunden användning av systemet. Regelbunden användning av systemet kan ge betydande och kontinuerliga intäkter av förbrukningsvaran HypoCath.

Föreliggande nyemission förväntas tillföra bolaget nödvändigt rörelsekapital för att finansiera de försäljningsmöjligheter som bolaget ser i närtid.

Villkor för nyemissionen

–    Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Det krävs sju (7) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

–    Emissionskursen är 0,90 SEK per aktie.

–    Företrädesemissionen omfattar högst 14 149 277 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

–    Teckningsperiod 9 juni – 25 juni 2020.

–    Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 2 juni 2020.

–    Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 3 juni 2020.

–    Avstämningsdag är 4 juni 2020.

–    Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 25 juni 2020.

–    Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

–    Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 9 juni – 23 juni 2020.

–    Handel med BTA kommer att ske från och med den 9 juni 2020 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av juli 2020.

Teckning av emissionen

Teckning av aktier kan ske elektroniskt med BankID via Aktieinvest FK AB: www.aktieinvest.se/micropos2020

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer publiceras den 8 juni 2020 på Bolagets hemsida www.micropos.se och Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.