OptiMobile AB: Kallelse till årsstämma i OptiMobile AB (publ)

Aktieägarna i OptiMobile AB (publ), 556637-7403, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 juni 2020 kl. 16.00 på 
Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 juni 2020, och
 • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 18 juni 2020 skriftligen till Advokatfirman Bergman & Partners AB, Allévägen 16, 183 52 Täby. Anmälan kan också göras per telefon 0708-50 03 25 eller per e-post gosta.bergman@bergmanlaw.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisations-nummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andrabehörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd torsdagen den 18 juni 2020,vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.optimobile.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 17 584 445 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 9. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. Val av styrelse och revisor.
 13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Förslag avseende val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden (punkterna 10-12)

Styrelsen har föreslagit

 • att en revisor utan revisorssuppleant ska utses;
 • att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer; samt
 • att bolagets revisor Ragnar Santesson omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Vid tidpunkten för kallelsen har ännu inte framlagts av bolagets aktieägare något förslag till beslut på punkterna 10-12 avseende antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och val av styrelse. För det fall att bolaget före årsstämman underrättas om förslag till beslut avseende dessa punkter kommer förslagen att offentliggöras av bolaget genom pressmeddelande samt i övrigt hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För vidare information om hur personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Tulegatan 29, 2 tr, i Stockholm samt på bolagets webbplats (www.optimobile.se) senast tre veckor före årsstämman, och så även fullständiga förslag till beslut senast två veckor före årsstämman, och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i maj 2020 OptiMobile AB (publ) STYRELSEN

För mer information om OptiMobile, 

vänligen kontakta:

Gösta Bergman, styrelseordförande 

Telefon: +46 70-850 03 25

E-post:gosta.bergman@optimobile.se

www.optimobile.se

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.

Fler artiklar om OptiMobile AB (publ)