Ny publikation där Attanas teknologi används för att välja huvudkandidaten till en ny antikroppsbaserad antiviral behandling av Hepatit B-infektion

Prof. P. A. MacAry team vid Institutionen för medicin på National University of Singapore har i NPJ Vaccines (npj Vaccines (2022)7:121) publicerat en ny artikel som redogör för en viktig förståelse av immunitet mot hepatit B-virus (HBV). Resultatet i studien kan potentiellt resultera i en ny antikroppsbaserad antiviral kandidat för behandling av HBV-infektion.

Hepatit B är en virusinfektion som angriper levern och kan orsaka både akut och kronisk sjukdom. WHO uppskattar att nästan 300 miljoner människor levde med kronisk hepatit B-infektion 2019 och att 1,5 miljoner människor infekteras varje år.

I studien visar teamet att den neutraliserande styrkan (blockinfektionen) hos humana immunantikroppar korrelerar väl med experimentella parametrar erhållna från interaktionskarakterisering mellan antikroppar och hepatit B-virus. Särskilt antalet interaktioner (Bmax-värde) och till viss grad affinitet (KD) som mäts med Attana Cell™ 250-instrumentet korrelerar väl med antikropparnas förmåga att neutralisera viruset.

Detta indikerar att båda parametrarna spelar en väsentlig roll för antikropparnas funktionella aktivitet.

“När man analyserar neutraliseringsförmågan och de biokemiska egenskaperna hos de olika underklasserna, är HuMAb006-11 -IgG4 den bästa neutralisatorn på grund av sin höga bindningsaffinitet och höga Bmax-värde. Genom att jämföra IgG2 och IgG3 som är de näst bästa neutralisatorerna med endast en liten skillnad i neutraliseringspotential, observerade vi att IgG2 har högre Bmax men lägre affinitet medan IgG3 har något lägre Bmax men högre affinitet. Detta innebär att båda dessa egenskaper är väsentliga för att bestämma antikroppens neutraliserande förmåga – KD-värdet bestämmer hur snabbt antikroppen binder och hur länge den förblir bunden, medan Bmax-värdet bestämmer det totala antalet antikroppsmolekyler dekorerade på antigenmålet. Båda dessa faktorer spelar således en viktig roll för att dechiffrera den antagoniserande potentialen hos antikroppen för att blockera HBV-infektion.”

Sammanfattningsvis, ur ett Attana-perspektiv visar detta styrkan i att använda Attanas teknik för att välja och utvärdera ledande läkemedelskandidater.

Fig 1g: Affinitets- och Bmax-mätningar av HuMAb006-11-subklasser med QCM med användning av rekombinant HBsAg som mål (medelvärde ± s.e.m., N = 3 oberoende experiment). Dissociationsjämviktskonstanten (KD) och Bmax för varje underklass anges i det övre högra hörnet

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com