Nyemission genom kvittning genomförd i Ecoclime Group AB

En kvittningsemission i Ecoclime Group AB har registrerats av Bolagsverket den 30 april 2019. Säljarna av SDC Automation AB (SDC) har, i enlighet med avtalet som upprättades när Ecoclime förvärvade SDC, tecknat 150 000 aktier som kvittning för sina fordringar.

Kvittningen avser fordringar som var den del av köpeskillingen som betalas med aktier och som uppstod i samband med att Ecoclime i maj 2018 förvärvade SDC. Totalt tecknades 150 000 aktier till ett värde av 840 000 kr. 

Antal aktier och aktiekapital 

Genom kvittningsemissionen ökar aktiekapitalet med 15 000 SEK från SEK 2 643 283,40 till SEK 2 658 283,40. Antalet aktier i Ecoclime ökar med 150 000 aktier, från 26 432 834 till 26 582 834 aktier. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Olofsson, lennart.olofsson@ecoclime.se, 0705-37 16 42. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019. 

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Ecoclime Group AB är ett ledande svenskt miljöteknikföretag som levererar lösningar för inomhusklimat, cirkulär energi och fastighetsautomation. De patenterade lösningarna bidrar till ökat välmående med världens stabilaste inomhusklimat samt minskad klimatpåverkan med återvinning, lagring och distribution av förnybar termisk energi. Systemen för automation hjälper kunderna att optimera alla delsystem i fastigheten. Företaget har huvudkontor i Umeå, tillverkning i Vilhelmina, sälj- och projektkontor i Stockholm och Arvika. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se