OptiMobile AB (publ) genomför företrädesemission om högst 8 MSEK

OptiMobile AB (publ) eller “OptiMobile”) har idag den 20 maj 2020, med stöd av styrelsens bemyndigande från extra bolagsstämman den 20 januari 2020, beslutat om en företrädesemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”). 

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 2 – 16 juni 2020.
  • Teckningskurs: 0,30 SEK per aktie.
  • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 26 376 667 nya aktier, motsvarande cirka 8 MSEK.
  • Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 28 maj 2020 är registrerade som aktieägare i OptiMobile AB (publ) äger företrädesrätt att teckna aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 maj 2020 
  • Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 maj 2020.
  • Antal aktier innan nyemission: 17 584 445 aktier.
  • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 2 – 11 juni 2020
  • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 2 juni 2020 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under slutet av juni 2020.
  • Utspädning: Vid fulltecknad nyemission ökar antalet aktier med 26 376 667 stycken, vilket motsvarar en utspädning om 200 procent av kapital och 200 procent av röster för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.

Nettolikviden från företrädesemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och beräknas, tillsammans med prognosticerade rörelseintäkter och nuvarande likvida medel, vara tillräcklig för att täcka Bolagets behov av rörelsekapital under kommande tolv månader.

Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare till OptiMobile i samband med Företrädesemissionen

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:

Gösta Bergman, styrelseordförande

Telefon: +46 70-850 03 25

E-post: gosta.bergman@bergmanlaw.se

www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020.

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa produkter som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.