OptiMobile AB (publ) – korrigering av pressmeddelande från den 22 juni 2020 avseende utfall i bolagets företrädesemission

Styrelsen för Optimobile AB (publ) lämnar korrigerade uppgifter om utfallet i den företrädesemission för bolagets befintliga aktieägare som bolaget offentliggjorde den 22 juni 2020. Korrigeringen avser ökning av antalet aktier samt ökning av aktiekapitalet.

I tidigare offentliggjort pressmeddelande avseende utfall av företrädesemission för OptiMobiles befintliga aktieägare som beslutades av bolagets styrelse den 20 maj 2020 (med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 20 januari 2020) angavs att totalt 23 160 166 aktier tecknats och att aktiekapitalet ökades från 1 160 537,37 kronor till 2 689 144,3260 kr och att Bolaget därigenom tillförts ca 6 948 049,80 kronor före emissionskostnader.

Korrekt utfall är att 24 920 307 aktier tecknats, vilket motsvarar en teckningsgrad om 94,48%. Av dessa tecknades 18 579 224 aktier med stöd av teckningsrätter och 6 341 083 aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Aktiekapitalet ökas från 1 160 537,37 kronor till 2 805 313,6320 kronor. Antalet aktier i Bolaget ökas med 24 920 307 aktier, från 17 584 445 till 42 504 752 aktier. Bolaget tillförs 7 476 092,10 kronor före emissionskostnader.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:

Gösta Bergman, styrelseordförande

Telefon: +46 70-850 03 25

E-post: gosta.bergman@bergmanlaw.se

www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2020.

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa produkter som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.