Promimic delårsrapport kvartal 2, 2022

Årets andra kvartal är det mest framgångsrika i Promimics historia. För perioden ökade vår försäljning med hela 150 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Sammanfattning av perioden

Finansiell översikt för andra kvartalet

1 april – 30 juni 2022 (föregående period inom parentes)

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,5 MSEK (1,4)
 • Summa rörelseintäkter uppgick till 3,9 MSEK (1,6)
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,7 MSEK (-4,4)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,5 MSEK (-4,5)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,26 sek (-0,37)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 71,4 MSEK (-4,0)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 77,2 MSEK (18,6)
 • Soliditet uppgick till 89% (81)

1 januari – 30 juni 2022 (föregående period inom parentes)

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,4 MSEK (2,7)
 • Summa rörelseintäkter uppgick till 6,0 MSEK (3,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,8 MSEK (-8,0)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -9,6 MSEK (-8,0)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,55 sek (-0,65)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 67,6 MSEK (-6,8)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Den 5 april beslutades vid extra bolagsstämma att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market samt att genomföra en nyemission om högst 5 miljoner aktier till 16 kronor per aktie. Prospektet offentliggörs den 6 april. Penser Bank AB utses till likviditetsgarant. Nyemission fulltecknas och bolaget tillförs 80 MSEK före emissionskostnader och cirka 720 nya aktieägare. Första dag för handel var den 29 april.
   
 • Den 22 juni presenterades resultat från en ny in vitro-studie på European Technology Platform on Nanomedicine i Portugal. Resultaten visar minskad bakteriell vidhäftning med 60% för implantatyta som var behandlad med HAnano Surface.
   
 • Den 30 juni ingick Promimic och Danco Medical med dess ägare Riepen LLC ett aktieöverlåtelse- och aktieägaravtal avseende Nano Processing Incorporated (NPI), ett joint venture för ytmodifiering av medicinska implantat för den amerikanska marknaden. Promimic ska förvärva 60% för en köpeskilling om totalt 1,767,750 USD, bestående av en kontant betalning vid tillträdet om 417,750 USD och vederlagsaktier i Promimic motsvarande ett värde om 1,350,000 USD.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Den 21 juli slutförde Promimic förvärvet av aktiemajoriteten i Nano Processing Inc. (NPI) av Riepen LLC (ägaren till Danco Medical) varigenom Promimic förvärvar 60% av aktierna i NPI i enlighet med avtal.
 • Den 22 juli registreras kvittningsemissionen hos Bolagsverket avseende 1,035,836 aktier och betalning på 13,932,000 SEK, inklusive överkurs,  motsvarande 1,350,000 USD. Danco Medical förvärvar nu 5,6% av Promimic.

VD kommenterar

Årets andra kvartal är det mest framgångsrika i Promimics historia. Under kvartalet noterades bolaget på Nasdaq First North Growth Market, organisationen i USA förstärktes, tillväxt var rekordhög och vi utökade vår affärsmodell genom ett strategiskt joint venture på den amerikanska marknaden.

Vi är inne i en expansionsfas och vårt fokus ligger på att driva tillväxt. För perioden ökade vår försäljning med hela 150 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Det är bolagets hittills största ökning för ett enskilt kvartal. Detta är en logisk konsekvens av att våra kunder introducerar allt fler implantat på marknaden och att de är framgångsrika i sina
lanseringar. Vi förväntar oss fortsatt hög försäljningstillväxt under andra halvan av 2022. Detta är drivet både av tillväxt hos våra kunder för befintliga produkter och genom att nya implantat kommer att lanseras. Under kvartalet blev hela åtta implantat med Promimic HAnano Surface godkända för att ta i kliniskt bruk av U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Den 29 april listades Promimic på Nasdaq First North Growth Market och en fulltecknad nyemission gav oss det kapital vi behöver för att börja genomföra vår tillväxtplan. En av grundvalarna i den planen är att stärka vår närvaro på den amerikanska marknaden. Detta för att på ett mer effektivt sätt stötta våra kunder så att de snabbare får ut de nya implantaten med förbättrad osseointegration i kliniskt bruk.

Danco Medical har varit Promimics processpartner för de amerikanska kunderna sedan 2016. De har haft en hög tillväxt under de senaste 18 månaderna kring processandet av implantat med vår teknologi.  Det är för att öka både tillväxt och lönsamhet inom vår kärnaffär som vi går in på den amerikanska marknaden på processidan. Promimic och Danco Medical fördjupar sin relation genom att skapa ett joint venture för processen att ytmodifiera medicinska implantat under namnet Nano Processing Incorporated (NPI). Denna affär kommer att minska bolagets affärsrisk genom att den ger Promimic full insyn och kontroll hur bolagets teknik når ut till kunderna. Den kommer också ge Promimic ett bättre kassaflöde, jämfört med royalties från licensaffären, då processandet av implantat sker tidigare i värdekedjan.

Detta är Promimics mest framgångsrika kvartal hittills och med rekordtillväxt. Det avslutas med att vi stärker vår närvaro på den amerikanska marknaden genom att bilda ett gemensamt processbolag tillsammans med vår partner, Danco Medical. Detta strategiska joint venture är en av grundvalarna i vår tillväxtplan och en breddning av vår affärsmodell som kommer att ha en stor inverkan på vår tillväxt och lönsamhet, särskilt för 2023 och framåt.”

Förstärkning av organisationen i USA och bildandet av NPI är viktiga milstolpar vi kan bocka av i genomförandet av vår tillväxtplan. Dessutom slöt vi ett nytt licensavtal med en amerikansk implantatkund och genomförde två mindre utvecklingsprojekt under Q2. Fokus för hösten 2022 är nu att öka inflödet av nya kunder och bredda användandet av vår teknik hos befintliga kunder.

På utvecklingssidan presenterades nya intressanta data från en in vitro-studie av bakteriers vidhäftning till vår HAnano Surface. Resultaten presenterades vid ett möte i Braga, Portugal och visade en signifikant reduktion i vidhäftning av bakterier på HAnano Surface jämfört med omodifierade ytor. Detta är första steget av flera där Promimic tillsammans med
partners kommer att undersöka vår ytas egenskaper och förmåga att reducera bakteriers vidhäftning på olika implantat. Bakteriella infektioner och bildande av bakteriell biofilm är elaka komplikationer efter implantatoperationer som kan kräva stora vårdresurser och ställa till med stort lidande för patienten. Kan man minska risken att detta inträffar är det väldigt värdefullt för både patienterna och vården.

Vi ser tillbaka på ett mycket bra kvartal och det ger oss kraft att jobba ännu hårdare för att etablera vår HAnano Surface som den internationellt ledande implantatytan för förbättrad osseointegration.

Mölndal den 17 augusti 2022

Magnus Larsson, VD
VD, Promimic

För ytterligare information kontakta:

VD Magnus Larsson
Telefon: +46 709-77 64 77
Mail: magnus.larsson@promimic.com

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 8 463 8000
Mail: certifiedadviser@penser.se
www.penser.se

Denna information är sådan information som 
Promimic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Information
lämnades genom ovanstående persons försorg
kl 7.30 den 17 augusti 2022.