Scandion Oncology A/S väljer Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare inför planerad nyemission och notering på Spotlight

Scandion Oncology A/S (”Scandion Oncology”) bildades 2017 som ett spin out-bolag från Saniona AB och Köpenhamns universitet. Bolaget affärsidé syftar till att angripa en av de största utmaningarna inom modern onkologi – behandling av cancer som innehåller läkemedelsresistenta cellkloner eller som har utvecklat resistens mot ett tidigare givet cancerläkemedel. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare.

Scandion Oncology är ett läkemedelsbolag vars affärsidé syftar till att angripa en av de största utmaningarna inom modern onkologi – behandling av cancer som innehåller läkemedelsresistenta cellkloner eller som har utvecklat resistens mot ett tidigare givet cancerläkemedel. Bolagets ledande läkemedelskandidat, SCO-101, har i prekliniska studier visat sig signifikant förbättra effekten av viss standardcancerbehandling när den ges i kombination och i in-vitro-studier visat sig återställa kemoterapi-känslighet i resistenta celler. Läkemedelskandidaten SCO-101 som en daglig oral formulering har genomgått fyra fas I-studier på totalt 92 friska individer, vilka visade upp goda resultat i singel- och multipeldos, säkerhet och tolerabilitet samt farmakokinetisk profil. Sammantaget visade fas I-studierna att SCO-101 var ett säkert läkemedel med begränsad toxicitet. Härutöver befinner sig Scandion Oncologys andra läkemedelskandidat SCO-201 i prekliniska tester. SCO-201 är inriktad mot andra solida cancerformer, inklusive lungcancer och bukspottkörtelcancer. Scandion Oncology förbereder i nuläget en ansökan om fas II-studie på kemoterapiresistent cancer.

Tillsammans med Sedermera Fondkommission pågår arbetet med en planerad nyemission och efterföljande notering på Spotlight Stock Market, Stockholm. Mer information kommer att presenteras i det memorandum som kommer att publiceras före planerad nyemission, vilken är avsedd att genomföras under Q3/Q4 2018. För mer information om Scandion Oncology, vänligen besök bolagets hemsida www.scandiononcology.com.

VD Nils Brünner kommenterar:

”Med SCO-101, som ett säkert oralt läkemedel som intas en gång om dagen, ser jag äntligen en fantastisk möjlighet att introducera ett paradigmskifte avseende cancerbehandling. Scandion Oncologys uppdrag är att avsevärt minska antalet patienter med obotlig läkemedelsresistent cancer. Vår målsättning är att SCO-101 ska bli det första exemplet på hur grundläggande kunskaper om läkemedelsresistens, tillgången på en unik läkemedels-screeningplattform och utveckling av en ny läkemedelsklass potentiellt kan förändra ödet för miljontals cancerpatienter.”

För frågor med anledning av den planerade nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Scandion Oncology, vänligen kontakta:
Nils Brünner, VD
Telefon: +45 26 14 47 08
E-post: nb@scandiononcology.com 

Hemsida och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission 

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.