Simris Alg offentliggör nyemissioner om 57,5 MSEK samt reviderade finansiella mål

Styrelsen i Simris Alg AB (publ) (”Simris Alg” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner (”Företrädesemissionen”) och en riktad emission av teckningsoptioner (den ”Riktade emissionen”) om totalt cirka 57,5 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna (”Nyemissionen”), under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämman som hålls den 10 oktober 2019. Nyemissionen avses främst finansiera den internationella marknadsexpansionen samt återbetala brygglån. Företrädesemissionen är garanterad upp till cirka 75 procent genom tecknings- och garantiåtaganden. Bolaget har upptagit ett brygglån från huvudägare för att säkerställa det kortfristiga rörelsekapitalbehovet. I samband med Nyemissionen har Bolaget upptagit ett lån med cirka 12 månaders löptid för att finansiera expansionen.

Motiv till Företrädesemissionen
Motivet till Nyemissionerna är primärt att erhålla resurser för att öka försäljningen via marknadsaktiviteter och etablera företagets produkter på utvalda marknader.

Simris Algs styrelse har därför föreslagit extra bolagstämma att ta ställning till förestående Företrädesemission, som initialt uppgår till cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden om 33,1 MSEK tillsammans med lån samt finansiering från interna medel, bedöms som tillräckligt för Bolagets expansion till utvalda målmarknader det närmaste året och avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

Användning av initial emissionslikvid

  •  försäljnings- och marknadsföringskostnader för att nå utvalda marknader – 40 procent
  •  återbetalning av brygglån – 30 procent
  •  förstärkning av rörelsekapital – 30 procent

Nettolikviden från teckningsoptionerna (TO 2 B) om 11,4 MSEK beräknas inflyta under november-december 2020 och avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

Användning av likvid från utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2019/2 (TO 2 B)

  •  försäljnings- och marknadsföringskostnader för att nå utvalda marknader – 50 procent
  •  förstärkning av rörelsekapital – 50 procent

Företrädesemissionen
Företrädesemissionen består av högst 2 688 751 units – vardera unit består av fyra (4) nyemitterade B-aktier och en (1) ny teckningsoption av serie 2019/2 – motsvarande emission av högst 10 755 004 B-aktier och 2 688 751 teckningsoptioner. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare cirka 12,1 MSEK.

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 75 procent av den totala emissionsvolymen, varav teckningsförbindelser utgör cirka 19,1 procent motsvarande cirka 7,2 MSEK och garantiförbindelser cirka 55,9 procent motsvarande cirka 21,1 MSEK.

Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna units. Innehav av en (1) befintlig aktie oavsett serie (dvs. A- eller B-aktie) på avstämningsdagen i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Innehav av fem (5) uniträtter berättigar teckning till av en (1) unit bestående av fyra (4) nyemitterade aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie 2019/2 (TO 2 B). Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av units.

  •  Teckningskursen uppgår till 14,00 SEK per unit, motsvarande 3,50 kr per aktie
  •  Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt och ger rätt att teckna aktier till kursen 4,5 kr per aktie
  •  Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna löper mellan den 16 november – 16 december 2020
  •  Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 18 – 29 oktober 2019

Bolaget kommer att upprätta ett EU tillväxtprospekt med anledning av Företrädesemissionen. Prospektet beräknas offentliggöras någon dag innan teckningstidens början den 18 oktober 2019.

Riktad emission av teckningsoptioner samt lånefinansiering
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 10 oktober 2019 beslutar om en riktad emission av 1 724 691 teckningsoptioner av serie 2019/2 (TO 2 B). Den Riktade emissionen riktar sig till kvalificerade investerare. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare cirka 7,8 MSEK. De kvalificerade investerarna som deltar i den riktade emissionen av teckningsoptioner har lånat ut cirka 7,8 MSEK till Bolaget med en löptid till omkring november 2020, till en årsränta mellan 7–9 procent.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose bolagets finansieringsbehov.

Extra bolagsstämma hålls den 10 oktober 2019 för att besluta om godkännande av styrelsens beslut avseende Nyemissionen.

I syfte att trygga Bolagets likviditet till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget ingått marknadsmässiga brygglåneavtal med tre huvudägare om totalt 3,8 MSEK. Lånet löper med en årsränta om 12 procent och ska återbetalas senast den 30 november 2019. Brygglånet säkerställer Bolagets kortfristiga rörelsekapitalbehov.

Antal aktier och aktiekapital i Nyemissionen
Företrädesemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 934 344,52 SEK genom emission av högst 10 755 004 B-aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,0869 SEK.

Nyttjas samtliga teckningsoptioner som ingår i Företrädesemissionen innebär det ökning av aktiekapitalet högst 233 586,13 SEK genom emission av högst 2 688 751 B-aktier, envar med ett kvotvärde om knappt 0,0869 SEK.

Nyttjas samtliga teckningsoptioner i Den Riktade Emissionen innebär det, vid fullteckning, en ökning av aktiekapitalet med högst 149 833,10 SEK genom emission av högst 1 724 691 B-aktier, envar med ett kvotvärde om knappt 0,0869 SEK.

Efter Nyemissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till högst 2 488 011,97 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till högst 28 638 878 aktier, varav 250 000 A-aktier och högst 28 388 878 B-aktier.

Preliminär tidplan

10 oktober 2019       Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Nyemissionen
16 oktober 2019 Avstämningsdag för Företrädesemissionen
18 oktober – 31 oktober 2019 Teckningsperiod
Omkring 4 november 2019 Utfallet i Företrädesemissionen offentliggörs


Nya finansiella mål
Bolaget har reviderat sina försäljningsmål för 2019 från 7–12 MSEK till 5–8 MSEK på grund av försening av e-handelsprojektet, vilket lett till förskjutningar i försäljningsutvecklingen. E-handelsplattformen är under utveckling med planerad lansering till oktober 2019. Därefter intensifieras marknadsföring och försäljning.

Sedan tidigare har introduktion i utvalda butiker inletts fram för allt på den amerikanska västkusten.  

Övrigt
Se separat pressmeddelande med kallelse till den extra bolagsstämman för ytterligare information.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, Advokatfirman Delphi är legal rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut i samband med Nyemissionen. 

För mer information:
Simris Alg AB (publ)

Fredrika Gullfot, VD
Tel: +46 (0) 761 345 474
E-post: gullfot@simris.com 

Jonas Sohlman, CFO
Tel: +46 (0) 706 552 582
E-post: jonas@simris.com 

Om Simris Alg
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email ca@vhcorp.se.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: 
www.stockholmcorp.se 

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2019 kl. 08.35 CET.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier/teckningsoptioner, teckningsrätter/uniträtter eller andra värdepapper i Simris Alg AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna units (bestående av aktier och teckningsoptioner) kommer endast att ske genom det prospekt som förväntas offentliggöras i samband med att teckningstiden i Företrädesemissionen inleds.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydkorea, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter/uniträtter, betalda tecknade aktier/betalda tecknade units eller aktier/teckningsoptioner har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Simris Alg AB:s (publ) aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.