Simris Alg tillförs 12,7 MSEK genom teckningsoptionerna av serie 2020/1 (SIMRIS TO3B)

Simris Alg AB (”Simris” eller “Bolaget”) meddelar utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie 2020/1 (TO3). Innehavare av teckningsoptioner av serie 2020/1 nyttjade 20 359 072 teckningsoptioner, motsvarande 94,53 procent av utestående teckningsoptioner, för teckning av 20 359 072 aktier. I enlighet med teckningsoptionsvillkoren tecknar emissionsinstitutet den resterande delen av teckningsoptioner som inte nyttjades. Totalt nyttjades därmed 21 536 688 teckningsoptioner, motsvarande 100,00 procent av utestående teckningsoptioner, för teckning av 21 536 688 aktier till lösenpriset 0,59 SEK. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Simris Alg 12 706 645,92 SEK före emissionskostnader.

”Den höga inlösengraden är oerhört glädjande, och kapitaltillskottet innebär ännu en rejäl förstärkning av kassan,” kommenterar VD Fredrika Gullfot. ”Det gör att vi kan fortsätta växa med full kraft, och fokusera helt på våra marknadssatsningar och utvecklingen av bolaget.”

Bakgrund
Under det andra kvartalet 2020 genomförde Simris Alg en företrädesemission av units, bestående av tre (3) nyemitterade aktier av serie B och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/1. Varje teckningsoption av serie 2020/1 berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Simris Alg. Perioden för utnyttjande inföll mellan den 2 oktober och den 16 oktober 2020.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier av serie B beräknas ske inom cirka tre veckor.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida: https://simrisalg.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Antal aktier och aktiekapital
Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Simris Alg med 21 536 688 aktier, från 57 004 002 till 78 540 690 aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 871 006,879 SEK, från 4 952 241,491 SEK till 6 823 248,370 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie 2020/1, uppgår utspädningen till cirka 27,42 procent.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi i Malmö är legal rådgivare till Simris Alg kring teckningsoptionerna. Mangold Fondkommission AB är Simris Algs Certified Adviser på Nasdaq First North. E-post: ca@mangold.se.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5030 1595
E-post: emissioner@mangold.se

Kontaktuppgifter
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 761 345 474
E-post: gullfot@simris.com

www.simrisalg.se

Denna information är sådan information som Simris Alg AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl 12:17 CET.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som utvecklar bioaktiva ämnen från odlade alger. Bolaget har som mål och affärsidé att rädda hotade marina livsmiljöer genom att tillverka råvaror från odlade mikroalger, istället för från fisk och andra havslevande djur. Simris Alg grundades 2011 och driver idag en världsunik industriell algodling i Hammenhög på Österlen. Simris Algs första produkter säljs under det egna konsumentvarumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50 och epost ca@mangold.se.