Simris Alg tillförs cirka 28,2 MSEK i emissionslikvid

Simris Alg AB (publ) (”Simris Alg” eller ”Bolaget”) meddelade idag utfallet i den företrädesemission av units, som godkändes på extra bolagsstämma den 10 oktober 2019 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 22,6 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 60 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Simris Alg totalt cirka 28,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Bolaget har även genomfört en riktad emission av teckningsoptioner.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 56 procent med stöd av uniträtter och till resterande del, motsvarande cirka 4 procent, utan stöd av uniträtter. Vidare tilldelas emissionsgaranterna cirka 15 procent av Företrädesemissionens totala volym vilket innebär att Simris Alg tillförs cirka 28,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,5 MSEK.

Tilldelning har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 17 oktober 2019. De som tilldelas units utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut idag den 4 november 2019. De som tecknar units utan företräde genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Bolaget har även genomfört en riktad emission av 1 724 691 teckningsoptioner (serie 2019/2 TO 2 B, d.v.s. samma serie som i Företrädesemissionen), som tecknats av ett antal kvalificerade investerare.

Aktiekapital och antal aktier
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 700 758,65 SEK genom emission av 8 066 256 nya B-aktier. Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Simris Alg att uppgå till 1 871 006,88 SEK fördelat på 250 000 A-aktier samt 21 286 688 B-aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,0869 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2019/2 (TO 2 B) som emitteras i Företrädesemissionen och i den riktade emissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 325 022,76 SEK genom utgivande av högst 3 741 255 B-aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till 2 196 029,64 SEK, fördelat på 250 000 A-aktier samt 25 027 943 B-aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,0869 SEK.

Handel med BTU
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Nasdaq First North Growth Market till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTU omvandlats till B-aktier och teckningsoptioner, vilket beräknas ske omkring vecka 49.

Villkor för teckningsoptioner
Varje teckningsoption av serie 2019/2 (TO 2 B) berättigar till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget och kan nyttjas för teckning under perioden 16 november – 16 december 2020. Teckningskursen per B-aktie är 4,50 SEK.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare, Advokatfirman Delphi AB juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB som emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information kontakta:
Fredrika Gullfot, VD
Tel: +46 (0) 761 345 474, E-post: gullfot@simris.com

Jonas Sohlman, CFO
Tel: +46 (0) 706 552 582; E-post: jonas@simris.com

Om Simris Alg
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email ca@vhcorp.se.

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2019 kl. 18:00 CET.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydkorea, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter/uniträtter, betalda tecknade aktier/betalda tecknade units eller aktier/teckningsoptioner har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Simris Alg AB:s (publ) aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.