Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO1 i Veg of Lund AB (publ) är idag, den 8 mars 2022

Idag, den 8 mars 2022, är den sista dagen för handel för teckningsoptionerna av serie TO1 (”Teckningsoptionerna”) i Veg of Lund AB (publ) (”Veg of Lund” eller ”Bolaget”). Teckningsperioden pågår till och med den 10 mars 2022. Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 11,06 SEK per aktie.

Sammanfattande villkor för Teckningsoptionerna:
Utnyttjandeperiod: 25 februari 2022 – 10 mars 2022.

Teckningskurs: 11,06 SEK per aktie.

Volym: 784 619 Teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 784 619 aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 8,68 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med Teckningsoptionerna: 8 mars 2022.

Notera att de Teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 10 mars 2022, alternativt avyttras senast idag den 8 mars 2022, förfaller värdelösa. För att Tecknings­optionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av Teckningsoptioner.

Hur Teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning av aktier som tecknats genom utnyttjandet av Teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats ir.vegoflund.se/aktien/ och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommission AB:s hemsida mangold.se.

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Veg of Lund i samband med utnyttjandet av Tecknings­optionerna.

För ytterligare information avseende Teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB
Telefon: 08 5050 1595

E-post: emissioner@mangold.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Emma Källqvist (tf VD och CFO)
Telefon: 0721 869 018
E-post: emma.kallqvist@vegoflund.se

Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.