Styrelsen för Hoi beslutar om företrädesemission samt kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Hoi har vid dagens sammanträde beslutat om företrädesemission, upptagit brygglån samt kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Hoi Publishing AB (Publ) (”Hoi” eller ”Bolaget”) har idag, den 28 februari 2024, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, varvid Bolaget vid full teckning erhåller en emissionslikvid om högst 7,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader (”Emissionen”). Emissionen sker till en rabatt om 18 procent gentemot stängningskursen på NGM Nordic SME den 27 februari 2024. Emissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning, befintliga aktieägare genom teckningsåtaganden till 31% (motsvarande 2,2 MSEK). Emissionen förutsätter att bolagsstämman godkänner Emissionen samt styrelsens förslag om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen vid extra bolagsstämma den 4 april 2024. 

Emissionen i korthet

  • En befintlig aktie i Hoi som innehas på avstämningsdagen den 8 april 2024 berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya B-aktier i Hoi.
  • Emissionen omfattar högst 17 868 798 nya B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 786 880 kronor. Teckningskursen har fastställts till 0,40 kronor per B-aktie, vilket tillför Bolaget en total emissionslikvid om 7 147 519 SEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 0,6 MSEK.
  • Styrelsens beslut om Emissionen förutsätter att aktieägarna godkänner Emissionen och styrelsens förslag om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolagets bolagsordning vid extra bolagsstämma den 4 april 2024. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras i ett separat pressmeddelande.

Motiv för Emissionen och användning av emissionslikviden

Motivet till Emissionen är i förstahand att skapa rätt förutsättningar för genomförandet av förvärvet av Ekström & Garay AB på bästa sätt, att integrera, effektivisera och utveckla centrala funktioner i verksamheten, att stärka Bolagets finansiella ställning genom att minska skuldsättningen samt ge Bolaget en möjlighet att genomföra nödvändiga och lönsamma investeringar i verksamheten samt för att fortsätta förvärva attraktiva verksamheter.

Om Emissionen fulltecknas tillförs Bolaget 7,1 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 0,6 miljoner. Emissionslikviden från Emissionen planeras att fördelas enligt följande prioritetsordning och omfattning, (alla procentsatser ungefärliga):

  • Finansiering av kontant köpeskilling i förvärvet av Ekström & Garay 8 procent
  • Integration och effektivisering av ekonomi-, marknads- och försäljningsfunktionerna i de svenska och danska verksamheterna 40 procent
  • Förstärkning av koncernledningsfunktionen och organisationen för onboarding av nya verksamheter 15 procent
  • Stärka Bolagets likviditetsbuffert och möjliggöra investeringar i attraktiva verksamheter 47 procent

Emissionen

Teckningsrätt

Rätt att teckna de nya B-aktierna ska tillkomma de som är registrerade som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 8 april 2024. En befintlig aktie i Hoi som innehas på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätt berättigar till teckning av fyra (4) nya B-aktier i Hoi.

Om inte samtliga B-aktier tecknas med teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av B-aktier tecknade utan teckningsrätter enligt följande.

  1. I första hand ska tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat B-aktier med teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av B-aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  2. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal B-aktier som anges i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att teckna B-aktier med företrädesrätt är den 8 april 2024. Befintliga B-aktier i Hoi handlas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 4 april 2024 och exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 5 april 2024.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter avses äga rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 10 april 2024 till och med den 19 april 2024.

Teckningskurs, teckningsperiod och betalning

De nya B-aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,40 kronor per ny B-aktie. Överkursen tillförs den fria överkursfonden. Courtage utgår ej. 

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 10 april 2024 till och med den 24 april 2024. Anmälan om teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma period. Betalning för B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast den tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

Förändring av aktiekapital och antalet aktier samt utspädning 

Emissionen kommer vid full teckning att tillföra Hoi en emissionslikvid om högst cirka 7,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.Emissionen kommer att öka Hoi aktiekapital med högst 1 786 880 kronor, från nuvarande 2 233 600 kronor till högst 4 020 480 kronor, genom utgivande av högst 17 868 798 nya B-aktier. Efter Emissionen kommer antalet aktier i Hoi att uppgå till högst 44 767 796 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Emissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om 44 procent av kapital och 22 procent röster i Bolaget.

Informationsmemorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Emissionen och information om Hoi kommer att presenteras i ett Informationsmemorandum avseende Emissionen som avses offentliggöras omkring den 9 april 2024 på Bolagets webbplats, www.hoi.se.

Teckningsåtagande

Emissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning och befintliga aktieägare, genom teckningsåtaganden till totalt 31 procent (motsvarande 2,2 MSEK). Närmare information angående teckningsåtagarna kommer att återfinnas i det informationsmemorandum som kommer publiceras före teckningsperiodens inledande.

Ingen ersättning utgår för de teckningsåtagande som har lämnats.

Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Brygglån

I syfte att säkerställa Bolagets kortfristiga rörelsekapitalbehov fram till det att likvid från Emissionen tillfaller Hoi har Bolaget upptagit ett brygglån om 1,3 MSEK från Future Conference AB. För brygglånet utgår ränta om 2 procent per påbörjad 30-dagarsperiod samt en uppläggningskostnad om 5 procent.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma för godkännande av Emissionen och beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolagets bolagsordning hålls den 4 april klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Johannesgränd 1 i Stockholm. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras i ett separat pressmeddelande och hållas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.hoi.se

Tidsplan

4 april 2024 Extra bolagsstämma
4 april 2024 Sista handelsdag i B-aktien med rätt att erhålla teckningsrätter
5 april 2024 Första handelsdag i B-aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter
8 april 2024 Avstämningsdag för deltagande i Emissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter
9 april 2024 Beräknad dag för offentliggörande av Informationsmemorandum
10 – 19 april 2024 Handel med teckningsrätter
10 – 24 april 2024 Teckningsperiod
10 april 2024 – registrering av Emissionen vid Bolagsverket Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
25 april 2024 Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i Emissionen

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Denna information är sådan information som Hoi Publishing är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2024 klockan 17:00 CEST.

Hoi Publishing är Sveriges ledande hybridförlag med en starkt digitaliserad verksamhet. I nära samarbete med författarna ger Hoi årligen ut omkring 200 titlar i olika genrer genom en hybridmodell (den unika och väletablerade Hoi-modellen) där förlag och författare delar risker och möjligheter. Hoi eftersträvar en bred och växande katalog av rättigheter med god lönsamhet för både förlag och författare. Med varumärken i form av imprints såsom Kunskapshuset Förlag, Lusthuset Förlag, Lilla Hoi, Tallbergs Förlag och Hoi Audio är förlaget väletablerat på den svenska marknaden och i ett par segment även marknadsledande. Förlaget har även två dotterbolag i Danmark med växande utgivning i flera genrer. Bolagets vision är att utveckla förlagsbranschen i Norden och på sikt i andra länder på författarvänliga villkor som ger många fler chansen att bli författare och att därigenom sprida god litteratur för ett starkt och demokratiskt samhälle.